T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı: 23331001-360-02/98876                                         30/12/2016

Konu: 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

GENELGE

(2016/04/TMKTDGM)

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan idari para cezaları ve aynı maddenin beşinci fıkrası,

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezaları ve 3 üncü fıkrası,

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 31 nci maddesinin birinci fıkrası alt bentlerinde belirtilen idari para cezaları ve aynı maddenin 2 nci fıkrası,

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan idari para cezaları ve aynı maddenin altıncı fıkrası,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan idari para cezaları ve aynı maddenin ikinci fıkrası,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi ve dördüncü fıkras,

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen IMDG Kod Eğitici Belgesi ile ikinci fıkrasında belirtilen IMDG Kod Eğitim Yetki Belgesi ücreti ve aynı maddenin üçüncü fıkrası,

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge'nin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan dolu konteyner brüt ağırlık tespiti için Yöntem-2 kullanıcı Yetki Belgesi ücreti,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası ile üçcüncü fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Belgesi ücretleri ve aynı maddenin dördüncü fıkrası,

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge'nin 7 inci maddesinin dördüncü fıkrası Tehlikeli Madde Uygunluk Denetimi ücreti ve aynı maddenin aynı fıkrası,

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge'nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi ücreti ve aynı maddenin aynı fıkrası,

Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Yönergesinin 16'ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan Havayoluyla Tehlikeli Msdde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi ile ikinci fıkrasında yer alan Eğitici Belgesi ücretleri ve aynı maddenin üçüncü fıkrası,

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Yetki Belgesi ücreti ve aynı maddenin ikinci fıkrası,

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesinin8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitici Belgesi ücreti ve aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi,

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ücreti ve aynı maddenin ikinci fıkrası,

Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ücreti ve aynı maddenin ikinci fıkrası,

Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönergenin "Antrepo veya Depo İşleticisinin, İdareye İbraz Etmesi Gereken Belgeler ve Başvuru Şartları" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilerek 27.03.2013 tarihli ve 317 sayılı Bakanlık Makamı Olur'un (g) bendi,

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Eğitim Yetki Belgesi ile ikinci fıkrasında belirtilen Tehlikeli Madde Eğitici Belgesi ücreti ve aynı maddenin üçcüncü fıkrası,

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen; gönderen, taşımacı, alıcı, yükleyen, paketleyen, boşaltan, dolduran, taşıt sürücüsü ve tank-konteyner/taşınabilir tank-konteyner/taşınabilir işletmecilerine ilişkin olarak her bir uyarı için belirlenen ücret ve aynı maddenin üçüncü fıkrası,

gereğince, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298'inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

11/11/2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 474 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiştir.

Bu itibarla;

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan idari para cezaları (Ek-1)

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezaları (Ek-2)

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 31 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezaları (Ek-3)

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan idari para cezaları (Ek-4)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğin 30 uncu maddesinde belirtilen idari para cezaları (Ek-5)

Belgelendirme ve uyarma ücretleri (Ek-6)

01/01/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2016 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar

EK: Yeniden Değerleme Oran Cetvelleri (7 sayfa)

DAĞITIM:

İçişleri Bakanlığı

- Emniyet Genel Müdürlüğü

- Jandarma Genel Komutanlığı

- Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık Bölge Müdürlükleri

İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları

Ek-1

Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında uygulanan cezaları görmek için tıklayın.

Ek-2

Tehlikeli maddelerin denizyolu ile taşınmasında uygulanan cezaları görmek için tıklayın.

Ek-3

Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınmasında uygulanan cezaları görmek için tıklayın.

Ek-4

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği cezalarını görmek için tıklayın.

Ek-5

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği kapsamı cezaları görmek için tıklayın.

Ek-6

Belgelendirme ve uyarma ücretlerini görmek için tıklayın.