T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 33687606-365(365)/E.38/880                                         08/05/2017

Konu: Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşınmasına İlişkin Ulusal ATP Uygunluk Belgesi

GENELGE

(2017/TMKTDGM-02/ATP)

Bilindiği üzere, Ülkemiz; kısaca "ATP Anlaşması" olarak ifade edilen "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma"ya 25 Nisan 2012 tarihli ve 6298 no'lu uygun bulma kanunu ile taraf olmuştur. Anlaşma'nın 11. maddesi gereğince, anlaşma hükümleri, ülkelerin anlaşmaya katıldıklarına dair belgeyi tevdi etmelerinden bir sene sonra yürürlüğe girmektedir. Ülkemiz tevdi belgesini 21 Aralık 2012 tarihinde BM Sekreteryası'na iletmiş olduğundan dolayı ATP Anlaşması hükümleri, 21 Aralık 2013 tarihinden itibaren ülkemizde yürürlüğe girmiştir.

ATP Anlaşması, başta frigorifik (soğutuculu) karayolu taşıtları olmak üzere özel nakliye ekipmanlarının (yalıtımlı, soğutmalı, mekanik soğutmalı ve ısıtmalı ekipmanlar) tip onay testi ile periyodik testlerinin uygun teknik ve idari kapasiteye sahip merkezlerde gerçekleştirilmesini, test raporu düzenlenmesini ve Anlaşma'nın gereklilikleri ışığında bu ekipmanlara ATP Uygunluk Belgesi verilmesini şart koşmaktadır.

Bu kapsamda, ülkemizde tescilli veya kayıtlı olan ve uluslararası taşımacılıkta kullanılan araç ve ekipmanların ATP'nin teknik ve idari gereklilikleri ışığında tip oay testleri ile periyodik muayenelerinin ülkemizde gerçekleştirilmesini temin amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE), 20 eKİM 2016 tarihinde yapılan Yetkilendirme Protokolü ile ATP Anlaşması kapsamında test, onay ve belgelendirme işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

TSE tarafından hazırlanan; "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma (ATP) Kapsamında Yapılan Faaliyetlere İlişkin Usul ve Esaslar" Bakanlığımızca onaylanmıştır.

Yalıtımlı, Soğutmalı, Mekanik Soğutmalı, Mekanik Soğutmalı ve Isıtmalı veya Isıtmalı Ekipmanların Standartlara Uygunluğunun Denetimiyle İlgili Kuralları düzenleyen ve ATP Anlaşması'nın ekinde yer alan ilgili hükümde, özel nakliye ekipmanına verilecek ATP Uygunluk Belgesi'nin, ekipmanın tescil edildiği veya kayıt altına alındığı ülkenin Yetkili Otoritesi tarafından düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu bağlamda, ATP Anlaşması kapsamında yapılacak test, onay ve belgelendirme işlemleri ile ilgili altyapı çalışmaları TSE tarafından tamamlanmış olup 15 Mayıs 2017 tarihi itirbariyle hizmet verilmeye başlanacaktır.

Bu itibarla,

Tip Onay Testine İstinaden Düzenlenen ATP Uygunluk Belgeleri:
1. ATP Tip Onay Testleri, TSE tarafından yayımlanan ve Bakanlığımızca onaylanan usul ve esaslar çerçevesinde, TSE gözetim ve denetiminde, yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılacaktır.

2. ATP Anlaşması'na taraf bir ülkece yetkilendirilmiş/akredite edilmiş tip test istasyonları tarafından gerçekleştirilen test sonucunda düzenlenen Tip Onay Test Raporu'na istinaden 21 Aralık 2013 tarihinden önce ülkemizde tescili gerçekleştirilen özel nakliye ekipmanına verilen ATP Uygunluk Belgeleri, belge üzerinde belirtilen geçerlilik süresi boyunca kullanılabilecektir.

3. Ancak, geçerli Tip Onay Test Raporu doğrultusunda 21 Aralık 2013 tarihinden sonra ülkemizde tescili gerçekleştirilen özel nakliye ekipmanına ATP Anlaşması'na taraf başka bir ülkenin Yetkili Merciine verilen ATP Uygunluk Belgeleri, TSE tarafından yayımlanan ve Bakanlığımızca onaylanan usul ve esaslara göre düzenlenecek ulusal ATP Uygunluk Belgesi geçerlilik tarihi, dönüştürülen belgenin geçerlilik tarihi ile aynı olacaktır.

4. Belge dönüştürme işlemini gerçekleştirmeyen taşımacılarımız, ATP'ye taraf ülkelerde yapılan denetimler sonucunda, uğrayabilecekleri zarar ve cezalardan sorumludurlar.

Periyodik Muayeneye İstinaden Düzenlenen ATP Uygunluk Belgeleri:
5. ATP periyodik muayeneleri, TSE tarafından yayımlanan ve Bakanlığımızda onaylanan usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. 6. ATP Anlaşmanı'na taraf başka bir ülkece yetkilendirilen/akredite edilen periyodik muayene merkezlerince verilen geçerli test raporuna istinaden ATP Anlaşması'na taraf başka bir ülkenin Yetkili Merciince ülkemizde tescilli veya kayıtlı özel nakliye ekipmanına yönelik düzenlenen ATP Uybunluk Belgeleri TSE tarafından yayımlanan ve Bakanlığımızca onaylanan usul ve esaslara göre düzenlenecek ulusal ATP Uygunluk Belgesi ile dönüştürülmesi gerekmektedir. Belge dönüştürme işleminde özel nakliye ekipmanının muayenesi yapılmayacak olup ulusal ATP Uygunluk Belgesi geçerlilik tarihi, dönüştürülen belgenin geçerlilik tarihi ile aynı olacaktır.

7. Belge dönüştürme işlemini gerçekleştirmeyen taşımacılarımız, ATP'ye taraf ülkelerde yapılan denetimler sonucunda, uğrayabilecekleri zarar ve cezalardan sorumludurlar.

İstisnai Muayeneye İsitinaden Düzenlenen ATP Uygunluk Belgeleri:
8. ATP'ye taraf ülkenin Yetkili Merciince düzenlenen ATP Uygunluk Belgesi mevcut olan ekipmanın hasarlanma sonucunda tekrar muayeneye tabi olması veya TSE tarafından gerekli görülmesi halinde yapılan test sonucunda oluşturulan olumlu test raporuna istinaden, TSE tarafından yayımlanan usul ve esaslarda belirtilen sürelerde geçerli olmak üzere ulusal ATP Uygunluk Belgesi düzenlenir.

ATP Tip Test İstasyonları ile Periyodik Muayene Merkezlerinin İrtibat Bilgileri:
9. Bakanlığımızca onaylanan ve TSE denetim ve gözetiminde ATP Anlaşması kapsamında tip onay testi ile periyodik muayeneleri gerçekleştirecek olan istasyonların/merkezlerin adres ve iletişim bilgileri EK'te yer almaktadır. TSE, hizmete alınaca yeni istasyonlar/merkezlerde dahil ATP Anlaşması kapsamında faaliyet gösterecek olan tüm tip test istasyonları ile periyodik muayene merkezlerinin güncel adres ve iletişim bilgilerini ilgili web sitesinde yayımlar.

Bilgilendirme:
10. Ulusal ATP Uygunluk Belgesi alımına ilişkin başvuru evrakları, şartlar, diğer gerekli bilgiler ile test, muayene ve belgelendirme süreçlerine ilişkin detaylar, TSE tarafından ilgili web sitesinde (atp.tse.org.tr) taşımacı ve özel nakliye ekipmanı üreticilerinin bilgisine sunulur.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

EK: ATP Tip Test İstasyonları ile Periyodik Muayene Merkezleri İrtibat Bilgileri (1sf.)
EK:
ATP TİP TEST İSTASYONLARI İLE PERİYODİK MUAYENE MERKEZLERİ İRTİBAT BİLGİLERİ
Tip Test Merkezi:

OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

Atatürk Caddesi No:6 54580

Arifiye/Sakarya

Tel: 0264 229 22 44

Periyodik/İstisnai Muayene Merkezleri:

Packerman Gıda Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi;

1- Özgürlük Mahallesi 139. Cadde No:19 Akdeniz/MERSİN Tel: 0324 234 88 05

2- Güzelburç Mahallesi Gül Sanayi Sitesi A Blok No:1 HATAY Tel: 0326 221 05 65

3- Ankara Asfaltı 26. km Ege Seramik Arkası 35170 Kemalpaşa/İZMİR Tel: 0232 877 13 33

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın