T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 14511534-010.06/23818                                         17/03/2017

Konu: Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Konusunda Genelge

GENELGE

(2017/TMKTDGM-02)

Bilindiği üzere, 655 Sayılı KHK ile yeni ihdas edilen Genel Müdürlüğümüz; kendisine tevdi edilen görev yetki ve sorumluluk çerçevesinde, tehlikeli maddenin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayoluyla taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerle uygun olarak, emniyetli ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere bir dizi ulusal düzenlemeler yapmıştır.

Tehlikeli madde taşımacılık sektöründe hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların görev yetki ve sorumluluklarını daha etkili yerine getirmelerini sağlamak, bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak kamu hizmetinin daha hızlı, kaliteli ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi için ilgili Başbakanlık Genelgeleri dikkate alınarak, Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinden olan belli süreçlerin/faaliyetlerin iyileştirilmesini teminen, tehlikeli madde taşımacılığı konusunda Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak yayımlanan bazı mevzuattaki yükümlülüklerin, aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla;

1. 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ"in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) bentleri ile istenen matbu evrakların istenmeyerek yerine, söz konusu matbu evrakların Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemden sorgulanarak doğrulanması,

2. 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ"in 12 nci maddesi, 1 inci fıkrasının (b) bendinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarından istenen adli sicil belgesinin istenmeyerek yerine, söz konusu belgenin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulanarak doğrulanması,

3. 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ"in 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticilerinden istenen adli sicil belgesinin istenmeyerek yerine, söz konusu belgenin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulanarak doğrulanması,

4. 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Bakanlık Makamının Olur'u ile yürürlüğe giren "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile istenen kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ve varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin istenmeyerek, söz konusu gazetelerin www.ticaretsicil.gov.tr adresinden sorgulanarak doğrulanması, adı geçen gazetelerin www.ticaretsicil.gov.tr adresinde bulunmaması halinde ise, gazetelerin noter onayına gerek duyulmadan kopyasının kabul edilmesi,

5. 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Bakanlık Makamının Olur'u ile yürürlüğe giren "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile istenen adli sicil belgesinin istenmeyerek yerine, söz konusu belgenin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulanarak doğrulanması,

6. 02/10/2014 tarihli ve 50645 sayılı Bakanklık Makamının Olur'u ile yürürlüğe giren "Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğtiim Yönergesi"nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile istenen noter onaylı taşıt kullanımına ilişkin kira sözleşmesinde noter onayının aranmaması, yine aynı Yönerge'nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile istenen matbu SRC5 Eğitici Belgesinin istenmeyerek yerine, söz konusu matbu belgenin Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemden sorgulanarak doğrulanması, 7. 22/01/2016 tarihli ve 29601 sayılı Resmi Gzete'de yayımlanarak yürülüğe giren "Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği"nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci alt bendi ile istenen matbu IMDG Kod Eğitici Belgesinin istenmeyerek, söz konusu matbu belgenin Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemden sorgulanarak doğrulanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Suat Hayri AKA

Müsteşar

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın