T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.07.01- 1091                                         03/09/2013

Konu: IMDG Kod Uygulamaları

UYGULAMA TALİMATI

2013/146

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VII Kısım A; paketli tehlikeli yüklerin taşınmasını düzenleyen zorunlu hükümler içermektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), anılan hükümleri ayrıntılı olarak düzenlemek amacıyla MSC.122(75) sayılı karar ile Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu (IMDG Kod)’u yayımlamıştır. IMDG Kod kapsamındaki yükleri taşıyan gemi ve bu yükleri elleçleyen kıyı tesisi ilgilileri ile diğer ilgililer IMDG Kod hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

IMDG Kod hükümlerinin uygulanmasında rehber olmak amacıyla IMO tarafından aşağıdaki sirkülerler yayımlanmıştır.

1) IMDG Kod kapsamında bulunan tehlikeli madde taşınmasında kullanılan mevcut IMO tipi portatif tank ve karayolu tankerlerinin devamlı kullanımına ilişkin rehber (DSC/Circ.12) IMDG Kod kapsamında bulunan tehlikeli madde taşınmasında kullanılan mevcut IMO tipi portatif tank ve karayolu tankerlerinin devamlı kullanımına ilişkin rehber, DSC/Circ.12 ile yayımlanmış olup, bu sirküler IMDG Kod’da yapılan değişikliklere paralel olarak DSC/Circ.12/Corr.1 ve DSC/Circ.12/Corr.2 sayılı sirkülerler ile revize edilmiştir. Söz konusu rehber, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan mevcut IMO tipi karayolu taşıtlarının tasarım, yapım, onay, kontrol ve test edilme şartlarının uygunluğu ve uyum süreçleri ile taşınabilir tankların sürekli kullanımı hakkındaki düzenlemelerin yanı sıra kombine taşımacılıkta kullanılan UN portatif tanklarının imalatı ve kullanılmasına ilişkin yeni koşulları da içermektedir.

2) Deniz kirleticilerine yönelik değişiklikler hakkında sirküler (DSC.1/Circ.54) IMDG Kod kapsamındaki deniz kirleticilerine yönelik değişiklikler hakkında endüstri sektörünün bilgilendirilmesi amacıyla DSC.1/Circ.54 sayılı sirküler yayımlanmış olup, daha sonra DSC.1/Circ.54 Corr.1 sayılı sirküler ile revize edilmiştir. Söz konusu sirküler; Kimyasalların Etiketlenmesi ve Sınıflandırılması İçin Uyumlaştırılmış Sistem (Harmonized System for Classification and Labelling of Chemicals-GHS)’in içinde belirtilen deniz kirletici işaretlerinin, IMDG Kod hükümleri doğrultusunda, paketli tehlikeli maddelerde, katı yüklerde ve konteynerlerde kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

3) IMDG Kod bölüm 2.10’un (Deniz Kirleticileri) Uygulanması İçin Rehber (DSC.1/Circ. 55) Kimyasalların Etiketlenmesi ve Sınıflandırılması İçin Uyumlaştırılmış Sistem’in risk değerlendirme prosedürünün, IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli maddelerin deniz kirleticileri olarak sınıflandırılmasında kullanılan ölçütler için henüz uygulanmaması sebebiyle, sınıflandırmada ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda IMDG Kod Bölüm 2.10 (Deniz Kirleticileri) ile birlikte DSC.1/Circ. 55 ile yayımlanan detaylandırılmış rehberin de uygulanması gerekmektedir.

4) IMDG Kod’un Taşıma İşlemleriyle İlgili Bölümü için Düzeltim Çizelgesi (MSC.1/Circ.1439) Söz konusu sirküler ile IMDG Kod 7 nci Bölümde yer alan tabloların bu bölüm kapsamından çıkarılarak eklere alınması konusu onaylanmıştır. Bu bağlamda 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren gönüllülük esasında ve 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren zorunluluk esasında uygulanması gerekmektedir.

5) Konteyner ve Ro-Ro Gemilerinde Yük Taşıma Birimlerinin Ayrım Kurallarının Şekillerle Gösterimi (MSC.1/Circ.1440)

IMDG Kod kapsamındaki yük taşıma birimlerinin, konteyner ve Ro-Ro gemilerindeki ayrım kurallarının şekillerle gösterimi, MSC.1/Circ.1440 sayılı sirkülerin ekinde yayımlanmıştır. Söz konusu sirküler ekinde yayımlanan paketli tehlikeli maddelerin taşınmasında uygulanacak ayrım kurallarına ilişkin gösterimin, SOLAS Bölüm VII şartları ve IMDG Kod’un ilgili hükümleri doğrultusunda, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren gönüllülük esasında ve 1 Ocak 2014 tarihinden sonra zorunluluk esasında uygulanacaktır.

IMDG Kod uygulamaları çerçevesinde, yetkili kurumlar, donatanlar, işletmeciler, gemi kaptanları, liman işleticileri, göndericiler, alıcılar, yükleyiciler, yükleme veya boşaltma işini yüklenenler (stevedore), ilgili tanker sahipleri ve operatörleri, muayene ve sertifikalandırma kuruluşları ve tehlikeli maddelerin paketli olarak denizyolu ile taşınmasında yer alan diğer ilgililer, taşımacılık faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleri söz konusu sirkülerlere uygun olarak yapmak zorundadırlar.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın