T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.07.01-1168                                         23/09/2013

Konu: INF Kod Uygulamaları

UYGULAMA TALİMATI

2013/181

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VII. Kısım D; Paketli Işınlanmış Nükleer Yakıt, Plütonyum ve Yüksek Düzeyli Radyoaktif Atıkların Gemilerde Güvenli Taşınması Hakkında Uluslararası Kod (INF Kod) kapsamındaki yüklerin taşınmasını ve INF yükü taşıyan gemilerin gerekliliklerini düzenleyen hükümler içermektedir. IMO anılan hükümleri ayrıntılı olarak düzenlemek amacıyla INF Kod’u yayımlamıştır.

INF Kod kapsamındaki yükleri taşıyan gemi ile yükleri elleçleyen kıyı tesisi ilgilileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, sürveyorlar ve diğer ilgililer, INF Kod hükümlerini uygulamak zorundadırlar. INF Kod içerisinde İdarenin takdirine, düzenlemesine veya onayına bırakılmış teknik konular, ekteki talimatta belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

Bu Uygulama Talimatının teknik eki, Sözleşmedeki ve uygulamalardaki gelişme ve değişikliklere paralel olarak İdare tarafından güncellenecektir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

EKLER:

1- Uygulama Talimatı Teknik Eki ( 3 sayfa)

2- Uluslararası INF Yükü Taşıma Uygunluk Belgesi Formu (2 sayfa)

EK -1

Paketli Işınlanmış Nükleer Yakıt, Plütonyum ve Yüksek Düzeyli Radyoaktif Atıkların Gemilerde Güvenli Taşınması Hakkında Uluslararası Kod (INF KOD) Hakkında Uygulama Talimatı Teknik Eki

1- Uygulama

a) Bu talimat, INF yüklerin Türk Bayraklı ticaret gemileriyle taşınmasında ve Türkiye’den yapılacak INF yükü yüklemelerinde, zorunlu sözleşme ve mevzuat hükümlerine ek olarak uygulanır.

b) Türk deniz yetki alanlarında INF yükü taşıyan yabancı gemiler, Sözleşme ve INF Kod hükümlerine uygun belgelere sahip olacaklardır.

2- Tanımlar

İdare, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü” anlamına gelmektedir.

Bu talimatta geçen diğer tanımlar için, INF Kod ve IMDG Kod içindeki tanımlar geçerlidir.

3-Denetim ve belgelendirme

a) INF yükü taşıyacak bir Türk gemisi, INF yükünün taşınmasından önce yapı, teçhizat, donanım, tertibat ve malzeme yönünden yapılacak denetim ve belgelendirmelerde INF Kod Paragraf 1.3.2 ‘de belirtilen esaslar çerçevesinde; tam bir muayeneyi kapsayan bir başlangıç denetimine tabi tutulacaktır. Taşınacak yükün özelliklerine ve gemi tasarımına bağlı olarak İdare, ek radyasyon koruma önlemleri, düzenlemeleri veya teçhizatı isteyebilir.

b) İdare veya SOLAS 74 Sözleşmesinin (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) Kural I/6 hükümlerine uygun olarak İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluş, yukarıda öngörülen başlangıç denetimi sonrasında Türk Bayraklı bir gemiye; formatı bu talimatta EK-2’de verilmiş olan, “Uluslararası INF Yükü Taşıma Uygunluk Belgesi”ni düzenleyecektir.

c) INF yükü taşıma belgeli bir Türk gemisi; yapı, teçhizat, bağlantı elemanları, tertibat ve malzeme yönünden INF Kod hükümlerine uygunluğunun sağlanması için Sözleşmenin 1. bölümünün ilgili hükümleri çerçevesinde kontrol ve denetimlere tabi tutulacaktır.

d) Yukarıda öngörülen denetimler yerine getirilmezse veya geminin INF Kod hükümlerine uygun olmadığı ortaya çıkarsa ya da Sözleşmeye göre bu gemiye düzenlenmiş olan bir belgenin süresi dolduğunda, “Uluslararası INF Yükü Taşıma Uygunluk Belgesi” geçerliliğini yitirecektir.

4-Yolcu Gemileri

Sınıf 3 INF gemisinde taşınması gerekli yükler, yolcu gemilerinde taşınamaz.

5- Hasarlı Stabilite

a) INF Kod çerçevesinde Sınıf I INF gemisi olarak belirlenmiş bir geminin yaralı stabilite ölçütleri, boyuna bakılmaksızın, Sözleşmede yeni gemiler için istenen gereksinimleri karşılayacak olup, söz konusu gemilerin yaralı stabilitesi yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından onaylanacak ve İdareye bilgi verilecektir.

b) INF Kod çerçevesinde Sınıf 2 veya 3 INF gemisi olarak belirlenmiş gemilerin yaralı denge ölçütleri INF Kod hükümlerine uygun olacaktır.

6-Yangın emniyet tedbirleri

a) INF Kod çerçevesinde Sınıf I INF gemisi olarak belirlenmiş bir geminin yangın emniyet tedbirleri, boyuna bakılmaksızın aşağıdakileri içerecektir.

i) Sözleşmenin kural II-2/4 gereklerine uygunluk gösteren, suyla yangın söndürme sistemi;

ii) Sözleşmenin kural II-2/3.19 paragrafında tanımlanan ve Sözleşmenin kural II-2/7 gereklerine uygunluk gösteren kategori A makine mahallerindeki sabit yangın söndürme tertibatları;

iii) Sözleşmenin II-2/54.2.1.3 Kuralında belirtilen yük mahalli soğutma donanımları,

iv) Sözleşmenin kural II-2/13 gereklerine uygunluk gösteren; makine, hizmet ve yaşam mahallerini koruyan sabit yangın algılama ve yangın alarm sistemi.

b) INF Kod çerçevesinde Sınıf 2 veya 3 INF gemisi olarak belirlenmiş gemilerin yangın emniyet tedbirleri INF Kod hükümlerine uygun olacaktır.

7-Yük mahallerinin sıcaklık kontrolü

INF yükü taşıması için belgelendirilmiş gemilerde yük mahallerinin sıcaklık kontrolü operasyonu için gerekli olan fanlar, kompresörler, eşanjörler, soğutma suyu pompaları gibi teçhizat, her yük mahalli için çift (yedekli) olarak düzenlenecek ve her iki sistem de sağlam ve çalışır durumda idame ettirilecektir. Bu teçhizatın her zaman çalışmalarını sağlamak açısından, üreticilerinin tavsiye ettiği deniz ortamında kullanılabilecek yedek parçaları gemide bulundurulacaktır. Yedek parçalar, her durumda yük mahallinde tehlikeli bir sıcaklık yükselmesi oluşmadan en yakın ikmal limanına erişilene kadar yetecek sayı ve özellikte bulunacaktır.

8-Yüklerin Emniyetli İstiflenmesi ve Emniyet teçhizatının Onay Prensipleri

INF yükü taşıması için belgelendirilmiş gemilerde, INF yüklerin açık güverte alanlarında ve araç güvertelerinde istif edildiği durumlarda, IMO tarafından kabul edilmiş, güncellenmiş ve değiştirilmiş halleri ile,

a) “Yük Birimlerinin ve Diğer Eşyaların Hücresel Konteyner Gemileri Dışındaki Gemilerde, Emniyetli İstiflenmesi ve Bağlanması Rehberi (A.489(XII)),

b) Yüklerin İstiflenmesi ve Bağlanması Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu (CSS Kod) (A.714(17)),

c) Kara Taşıtlarının Ro-Ro Gemilerinde Taşınması için Bağlama Donanımları Hakkında Rehber (A.581(14))

d) Yük Bağlama Kılavuzu’nun Hazırlanması İçin Güncellenmiş Rehber (MSC.1/Circ.1353) gerekliliklerine uyulacaktır.

9-Elektrik güç kaynakları

a) INF Kod çerçevesinde Sınıf I INF gemisi olarak belirlenmiş bir geminin elektrik güç kaynakları, aşağıdaki şekilde olacaktır:

i) Uluslararası standartlara uygun olan bir alternatif elektrik güç kaynağı bulunacak olup, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanan tavsiyeler ve özellikle Yayın 92 – Gemilerdeki Elektrik Tesisatları dokümanı dikkate alınacaktır. ii) Ana güç kaynağının arızalanması durumundan alternatif kaynak olumsuz etkilenmeyecektir.etkilenmeyecektir.

iii) Alternatif kaynaktan sağlanan güç, Sözleşmenin istediği gereksinimlere ilave olarak, yangın koruma ve mücadele sistemleri ile yük mahalli havalandırma ve soğutma sistemlerini en az 36 saat süreyle beslemeye yeterli olacaktır.

10- Radyasyondan korunma

INF yükü taşıması için belgelendirilmiş bir geminin personelinin radyasyondan korunması bakımından ilave teçhizat veya tertibatlar için gemi işleticisi, yüklemeden en az 15 gün önce taşınacak INF yükünün karakteristiklerini ve gemi tasarımını da bildirerek Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) başvuracak ve TAEK görüşüne uygun şekilde ilave teçhizat ve düzenlemeler yapılacaktır.

11- Yönetim ve eğitim

a) INF yükü taşımak üzere belgelendirilmiş bir geminin “Emniyetli Yönetim Sistemi” (ISM) el kitabı ve gemi yönetim prosedürleri, INF yükünün emniyetle taşınması için ilgili eğitim, talim ve emniyet gereklerini içerecektir. Yapılan eğitim ve talim kayıtları İdare ve ilgili kurumların kontrolüne hazır bulundurulacaktır.

b) Gemide INF yükü taşındığı her zaman, TAEK tarafından onaylanmış bir radyasyondan koruma eğitimine son 5 yıl içerisinde katılmış bir kişi bulunacaktır.

12-Gemi acil durum planı

INF yükü taşıması için belgelendirilmiş gemilerde INF Kod Bölüm 10 gereği taşınacak olan

“Gemi Acil Durum Planı”

a) “INF Koda Tâbi Maddeleri Taşıyan Gemiler İçin Gemi Acil Durum Planları Hazırlanmasına Yönelik Rehber” isimli ve A.854(20) sayılı Genel Kurul Kararı ile,

b) “Gemi Acil Durumları için Müdahale Planlanmasında Bütünleşik Sistem Yapısı Rehberi” isimli A.852(20) Sayılı IMO Genel Kurul Kararına uygun şekilde, gemi personelinin anlayacağı dilde hazırlanacaktır.

Hazırlanmış planlar, İdare adına “Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü” tarafından onaylanacaktır. Onay başvuruları, 3 nüsha plan ile işletici tarafından direkt Genel Müdürlüğe veya Genel Müdürlüğe iletilmek üzere liman başkanlıklarına yapılacaktır.

13- INF Yükünü İçeren Kaza ve Olayların Bildirimi

a) Bir INF yükünü içeren ve bu talimattaki düzenlemelerle ilgili olan, yükün denize düşmesi, yükün saçılması, radyasyon açığa çıkması, ambalajın hasarlanmasını içeren kaza ve olaylar, derhal Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna ve INF yükü taşıyan bir geminin emniyetini etkileyen çatışma, karaya oturma, yangın, patlama, yapısal çökme, su alma, yük kayması, dümen arızaları, yürütme gücü kaybı, elektrik kaybı ve temel seyir teçhizatı arızası gibi olaylar derhal Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine bildirilecektir. Olayları bildirmeyenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

14- Muafiyetler

İdare, yazılı başvuru olması halinde ve etkili alternatif emniyet tedbirlerinin alındığının ispatlanması şartı ile, bu talimatın teknik ve idari hükümlerinden muafiyet vermeye yetkilidir.

EK 2
APPENDIX 2
Uluslararası INF Yükü Taşıma Uygunluk Belgesi Formu (1)

Form Of International Certificate Of fıtness For The Carriage Of INF Cargo (1)/

ULUSLARARASI INF YÜKÜ TAŞIMA UYGUNLUK BELGESİ

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF INF CARGO

(Resmi mühür)/ (Official seal)

PAKETLENMİŞ IŞINLANMIŞ NÜKLEER YAKIT, PLÜTONYUM VE YÜKSEK DÜZEYLİ RADYOAKTİF ATIKLARIN GEMİLERDE GÜVENLİ TAŞINMASI HAKKINDA ULUSLARARASI KOD (INF KOD)

THE INTERNATIONAL CODE FOR THE SAFE CARRIAGE OF PACKAGED IRRADIATED NUCLEAR FUEL, PLUTONIUM AND HIGH-LEVEL RADIOACTIVE WASTES ON BOARD SHIPS (INF CODE)

(karar MSC.88(71))/ (Resolution MSC.88(71)) hükümlerine göre/issued under the provisions of

……………………………………………………………………………………………….

(ülkenin tam resmi adı)

Devletin verdiği yetkiye dayanarak / under the authority of the Government of

by……………………………………………………………………………………………….

(İdare tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşun tam adı)

(full official designation of country)

tarafından düzenlenmiştir.

(1) Belge, düzenleyen ülkenin resmi dilinde tanzim edilmek zorundadır. Kullanılan dil İngilizce, Fransızca veya İspanyolca değilse, bu dillerden birine çevirisi metne eklenmelidir.

Geminin özellikleri (2) /Particulars of ship (2)/

Geminin adı/Name of ship ……………………………………………………………………..

Tanınma işareti/Distinctive number or letters ………………………………………………….

Tescil limanı/Port of registry ………………………………………………………………….

Gros tonilatosu /Gross tonnage ………………………………………………………………

IMO numarası IMO number ………………………………………………………………..

Geminin INF sınıfı (Kod’un 1.1.2 paragrafı)/INF class of ship (1.1.2 of the Code) ……………

TASDİK OLUNUR Kİ:/ THIS IS TO CERTIFY:

1 Gemi, INF Kod’un 1.3.1 hükümlerine uygun olarak denetime tabi tutulmuştur ve

1 that the ship has been surveyed in accordance with the provisions of 1.3.1 of the Code; and

2 Denetim; geminin yapı, teçhizat, bağlantı elemanları, tertibatlar ve malzemesinin ilgili Kod

hükümlerine uygunluk gösterdiğini ortaya koymuştur.

2 that the survey showed that the structure, equipment, fittings, arrangements and material of

the ship complied with the applicable provisions of the Code.

Bu belge Kod’un 1.3.4 hükümlerine tabi olarak tanzim edilmiştir.

This Certificate is issued subject to the provisions of 1.3.4 of the Code.

Düzenlendiği yer /Issued at ……………………………… …………………………

(Belgenin düzenleme yeri) / (place of issue of Certificate) (tarih)/ (date)

Aşağıda imzası görülen şahıs, adı geçen devlet tarafından) işbu belgeyi düzenlemeye usulen yetkili kılındığını beyan eder.

The undersigned declares that he is duly authorized by the said Government to issue this Certificate.

…………………………………………

(Belgeyi düzenleyen yetkilinin imzası ve/veya düzenleyen merci)(signature of official issuing the Certificate and/or seal of issuing authority)

2 Alternatif olarak geminin özellikleri boşluklara yatay bir biçimde yerleştirilebilir.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın