BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönergenin amacı, tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesislerine "Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi" düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönerge, tehlikeli yüklerle ilgili faaliyette bulunan kıyı tesislerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3

Bu Yönerge, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denicilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 618 sayılı Limanlar Kanunu ve 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak ve 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) ile 3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararsı ile taraf olunanDenizlerin Gemiler Tarafından Kirletilesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümlrine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Aksi belirtilmedikçe bu Yönergede yer alan; a) Elleçleme: Tehlikeli yükün; tahmil ve tahliyesi, istiflenmesi, ayrıştırılması, yerinin değiştirilmesi, yük taşıma birimine yüklenmesi ve yük taşıma biriminden boşaltılması, gazdan arındırılması, havalandırılması, yük taşıma biriminden boşaltılması, gazdan arındırılması, havalandırılması, yük taşıma birimlerinin ve ambalajlarının değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer işlemleri,

b) Geçici Depolama: Taşımaya konu olan tehlikeli yüklerin kıyı tesisinde geçici süreyle depolanmasını,

c) ISGOTT: Petrol Tankerleri ve Terminalleri Uluslararası Emniyet Kılavuzunu,

ç) İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

d) İşletici: Bakanlıktan izin almak suretiyle kıyı tesisini işleten gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerini,

e) Kaza: Tehlikeli maddelerin deniz yoluyla taşınması veya kıyı tesislerinde elleçlenmesi ve/veya depolanması esnasında; ölüm, yaralanma, maddi hasar ve çevre kirliliği gibi zararlı sonuçları olan, tehlikeli maddeler kaynaklı ya da tehlikeli maddelerin karıştığı olan veya olaylar zincirini,

f) Kıyı kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını,

g) Kıyı tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük ve/veya yolcu tahmil/tahliye ile bakım-onarım işlemleri yapabilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapılarını,

ğ) Mevcut kıyı tesisi: 26438 sayılı ve 18/2/2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kıyı tesisi işletme izin belgesi/kıyı tesisi geçici işletme izin belgesi verilmiş olan kıyı tesisini,

h) Olay: Bir kıyı tesisinde, operasyon ve faaliyetler ile bağlantılı olarak gerçekleşen ve tesisin, tesiste bulunan insanların veya diğer kişilerin emniyetini veya çevreyi tehlike altına sokan veya düzeltilmesi halinde tehlikeye sokabilecek olan ve kaza dışında kalan olay veya olaylar silsilesini,

ı) Sıcak çalışma: İlgili otorite tarafından sertifikalandırılan kişilerce yapılan; açık ateşler ve alevlerin, elektirikli aletlerin veya sıcak perçinlerin kullanılması, taşlama, lehimleme, yakma, kesme, kaynaklama veya ısı içeren ya da kıvılcım çıkaran tüm işleri,

i) Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi (TMUB): Tehlikeli madde elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde bulunan kıyı tesislerinin, yönetmelik kapsamında almak zorunda oldukları ve İdare tarafından düzenlenen belgeyi,

j) Tehlikeli yük (tehlikeli madde): "Denizlerin Gemiler Trafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-I" kapsamına giren petrol ve petrol ürünleri, Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) içinde listelenmiş paketli maddeler, "Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) Ek-1"de verilen UN Numarasına sahip dökme maddeler, "Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IBC Kod) Bölüm 17"de verilen maddeler ile "Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IGC Kod) Bölüm 19"da verilen maddeler ile henüz bu listelere girmemiş ancak fiziksel, kimyasal özellikleri veya taşınma şekli sebebi ile taşıma sırasında can, mal ve çevreye veya diğer maddelere zarar verebilme potansiyeli taşıyan maddeleri, bu maddelerin taşındığı ve gerektiği şekilde temizlenmemiş ambalajları ve yük taşıma birimlerini,

k) Yeni kıyı tesisi: 26438 sayılı ve 18/2/2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında kıyı tesisi işletme izin belgesi/kıyı tesisi geçici işletme izin belgesi almamış olan kıyı tesisini,

l) Yönetmelik: 3 Mart 2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik"i,

m) Yük taşıma birimi (CTU): Paketlenmiş veya dökme haldeki tehlikeli yüklerin taşınması için tasarlanmış ve üretilmiş; karayolu römorku, yarı römorku ve tankeri, taşınabilir tank ve çok elemanlı gaz konteyneri, demiryolu vagonu ve tank vagonu, konteyner ve tank konteyneri,

ifade eder.

(2) Bu Yönergede yer alan, ancak bu maddede yer almayan diğer terimler için ilgili ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Kurallar

Genel Kurallar

MADDE 5

(1) Tehlikeli madde uygunluk belgesi (TMUB) almak isteyen kıyı tesisleri, bu Yönerge hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) İdare, TMUB almak üzere yapılan başvuruları Yönetmelik ve bu Yönerge kapsamında değerlendirir ve başvurusu uygun bulunan kıyı tesislerine TMUB'yi düzenler.

(3) İdare tarafından uygun bulunmayan başvurular, sebepleriyle birlikte başvuru sahibine bildirilir.

(4) İdare, TMUB'ye sahip olma şartlarını sürdürüp sürdürmediklerine ilişkin olarak ıyı tesislerini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(5) TMUB'ye sahip olan kıyı tesislerinde İdare tarafından yapılan denetimlerde, bu Yönergenin hükümleri kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde Yönetmelikte belirtilen cezai yaptırım uygulanır ve bunların düzeltilmesi için kıyı tesisine üç ay süre verilir. Verilen sürenin sonunda yapılacak denetimde, eksiklik/eksikliklerin giderilmediği tespit edilir ise Yönetmelikte belirtilen cezai yaptırım uygulanır.


EK 3

KIYI TESİSİ TEHLİKELİ MADDE UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURU FORMU


TMUB almak isteyen işletici, kıyı tesisi işletme izin belgesi süresi bitiminden en geç 2 (iki) ay öncesinde, talep konusunu içeren başvuru formunu aşağıda belirtilen eklerle birlikte İdareye sunar.

1) Kıyı tesisini temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri sureti,

2) Kıyı tesisince, Yönetmelik kapsamında hazırlanan Tehlikeli Madde Rehberi’nin 1 inci bölümünde yer alan tesis bilgi formu,

3) Kıyı Tesisi İşletme İzni veya Geçici İşletme İzni Belgesi var ise sureti,

4) Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi denetimi sörvey hizmet ücreti olarak 1.038(binotuzsekiz) TL’nin Bakanlığımız Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığının T.C. Vakıfbank EmekAnkara Şubesi nezdindeki TR600001500158007300876813 numaralı hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekontun bir nüshası,

5) Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi düzenlenmesi uygun bulunan kiyi tesisi işleticisi, belge ücreti olarak 1.038(binotuzsekiz) TL’nin yukarıdaki hesap numarasına yatırıldığına dair makbuz veya dekontun bir nüshasını İdareye sunmasını müteakip söz konusu belgeyi alabilir.Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın