T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9323                                                                                                   06/07/2009

Konu: Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Yetki Belgesi

GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB)

Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak ve bu konudaki mevzuatın amaç ve hedeflerine uygun gerçekleşmesini teminen aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç hasıl olmuştur. Buna göre:

(1) MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
a) Eğitimden ve Sınavdan Muafiyet Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Esasları

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi (KTFMYE) Yönetmeliği’nin Geçici 2 nci maddesi gereğince eğitimden ve sınavdan muaf olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen;

1) Üst Düzey Yöneticiler;

- Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe,

- Başvuru sahibinin üst düzey yönetici olduğunu gösteren ve 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği veya çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı firmalardan faaliyet alanına göre alacağı ve bu firmalarda 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 5 yıl süreyle üst düzey yönetici olarak (yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri ünvanlarla) görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma yazısı,

- Sözkonusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,

- T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- 2 Adet fotoğraf

- Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

2) Orta Düzey Yöneticiler;

- Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ODY türü mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe,

- Başvuru sahibinin orta düzey yönetici olduğunu gösteren ve 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği veya çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı firmalardan faaliyet alanına göre alacağı ve bu firmalarda 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle orta düzey yönetici olarak ( müdür, şef, uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri ünvanlarla) görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma yazısı,

- Sözkonusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,

- T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- 2 Adet fotoğraf

- Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

3) Sürücüler;

- Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) SRC türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe,

- Başvuru sahibinin 25.02.2003 tarihinden önce alınmış C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden birisi,

- Başvuru sahibinin 25.02.2003 tarihinden önce alınmış B sınıfı sürücü belgesine sahip olması halinde; B sınıfı sürücü belgesinin yanı sıra yine 25.02.2003 tarihinden önce çalıştığını gösteren sosyal güvenlik kurumlarından alınmış belge veya faaliyet alanına göre sahip olduğu Ticari Taşıt Kullanma Belgesinden (T1 türü ticari taşıt kullanım belgesi hariç olmak üzere) birisi,

- T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- 2 Adet fotoğraf

- Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

İle Bakanlığımıza müracaat etmeleri halinde, durumlarına uygun olan ÜDY, ODY veya SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmesi,

(2) DENETİM
1) B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılmasına izin verilen araçların sürücüleri ve şehiriçi yolcu taşımalarında kullanılan araçların sürücülerinden yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmaması,

2) Yukarıdaki 1 inci bentte sayılanlar dışında kalan araçları kullanan sürücülerden Mesleki Yeterlilik Belgesi aranması ve bu belgesi olmayan sürücüler ve işletmeciler hakkında 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinin (k) bendine göre işlem yapılması,

(3) MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YETKİ BELGESİ
a) Yetki Belgelerinin Sayısı;

1) Toplam nüfusu 400.000’in altında olan her il’e 2 (iki) adet eğitim merkezi izni verilmesi,

2) Toplam nüfusu 400.000’den fazla olan illerde ise her 200.000’ lik nüfus için ilave bir adet eğitim merkezi izni verilmesi,

3) Eğitim merkezine bağlı olarak daha önce açılmış bulunan şubeler dışında yeni şube izni verilmemesi,

4) Daha önce açılan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesine sahip şubelerin, şubenin bulunduğu ildeki eğitim merkezi kotasına dahil edilmemesi,

5) Yukarıdaki kurallara uygun olarak her il için açılması gereken eğitim merkezi sayısının EK-1’ de yer alan şekilde belirlenmesi,

b) Yetki Belgesi Başvurusu Yönetmeliğin 15 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerinde belirtilen şartlar ile 16 ncı maddesinde belirtilen “Yetki Belgesi Almak İçin İbrazı Zorunlu Belgeler” in yanı sıra;

1) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi talebinde bulunacaklar tarafından Bakanlığa ibraz edilecek Ön Değerlendirme Formunun (www.kugm.gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır) eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurulması, her sayfasının kaşelenmesi ve yetkili kişi/kişilerce imzalanması,

2) Eğitim merkezinin sorumlu müdürüne ait nüfus cüzdanı örneği, yüksekokul diploması, adli sicil kaydı belgesi, en az 3 yıl eğitim hizmetlerinde yönetici olarak çalıştığını gösterir belgenin verilmesi,

3) Eğitim merkezi adına yapılan her türlü sözleşme veya yazışmaların temsil ve imza yetkisi bulunan kişilerce imzalanmış olması,

4) Eğitim merkezinden sorumlu yöneticinin, bu görevde çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi ve bu görevi yürüttüğünü gösterir noter onaylı belge veya ticaret sicil gazetesinin verilmesi,

5) Eğitim merkezi olarak kullanılacak yer kiralık ise; bu yere ait kira kontratı ile birlikte kiralanan işyerinin kiralayana ait olduğuna dair belgenin verilmesi,

6) Verilen Adli Sicil Kaydı Belgesi ve Ticaret Odası Kayıt Belgesi düzenleme tarihlerinin Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi başvuru tarihinden en çok 3 ay öncesine ait olması,

7) Eğiticiler bir kamu kurumunda çalışıyor ise eğitim merkezinde çalışabileceğine dair ilgili kurumdan alınmış izin belgesinin verilmesi,

8) Eğiticilerle yapılan sözleşmelerde eğiticilerin görevlendirildiği derslerle, ön değerlendirme formunda belirtilen derslerin aynı olmaları,

9) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki belgesi talebinde bulunan üniversite veya sektör kuruluşları ile özel kanunlarla kurulmuş birlik ve odaların, mesleki yeterlilik eğitimi merkezi açılmasına dair yönetim kurulu kararının aslını veya noter tasdikli suretini vermeleri,

c) Diğer hususlar;

1) Açılacak eğitim merkezi sayısı 4 ve daha az olan illerde; daha önce Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almış olan gerçek kişilerin annesi, babası, eşi, çocukları veya kardeşlerine ait Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi taleplerinin karşılanmaması,

2) Açılacak eğitim merkezi sayısı 4 ve daha az olan illerde; daha önce Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişilerin başka bir tüzel kişilikte pay sahibi olduğunun tespiti halinde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi verilmemesi; ayrıca Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alındıktan sonra tüzel kişilikte hisse devri yapılarak pay sahibi olunduğunun tespiti halinde ise devralınmış olan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin iptal edilmesi,

3) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi sahibine ait eğitim merkezlerinin faaliyette bulunduğu adreslerinde herhangi bir değişikliğin olması halinde değişikliğin olduğu tarihten itibaren 90 gün içerisinde KTFMYE Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle faaliyete başlamaları, aksi taktirde yetki belgesinin iptal edilmesi,

4) Başka bir kurumda fiilen görev yapan kişi/kişilerin, eğitim merkezinde sorumlu müdür olarak kabul edilmemesi,

5) Eğitim merkezlerinde görev alacak olan sorumlu müdürün, en az yüksekokul mezunu olması, mesleki saygınlığa sahip olması ve en az 3 yıl eğitim hizmetlerinde yönetici olarak görev yapmış olması,

6) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin sadece merkezi adres veya merkezi adresin bulunduğu ilin sınırlarında tescil edilmiş şubesi için verilmesi,

7) Eğitim merkezlerinde görev alacak eğiticilerin, en fazla 3 eğitim kurumunda eğitici olarak görev alabilmeleri,

8) Yetki belgesi talep edenlerin iştigal konuları arasında eğitim-öğretim hizmetlerinin bulunması,

9) Yönetmeliğin 47 nci maddesinin (c) bendi gereğince Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi iptal edilen gerçek ve tüzel kişiliklere ortakları dahil, aynı veya farklı unvanla olsa da 1 (bir) yıl geçmeden Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi verilmemesi,

10) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi sahiplerinin adres değişikliği taleplerinden, sadece aynı il sınırları içerisinde yapılacak adres değişikliklerine ilişkin taleplerin karşılanması,

(4) MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ
1) Her eğitim döneminin başlama-bitiş tarihlerine ve kursiyerlere ait bilgilerin ekteki “Kursiyer Bildirme Formu”nun (Form-1) doldurularak, eğitim döneminde görevlendirilen eğiticilerle ilgili bilgilerin ise ekteki “Eğitim Programı Formu”nun (Form-2) doldurularak eğitimlerin başlama tarihlerinden en az 5 gün önce mesai saatleri dahilinde Bakanlıkta olacak şekilde gönderilmesi,

2) Her eğitim döneminin bitiş tarihini takip eden 5 gün içerisinde eğitime katılan kursiyerlere eğitim merkezi tarafından sınav yapılması ve 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmede en az 60 puan alarak başarılı olan kursiyere ekte belirtilen şekilde “Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi”nin eğitim merkezince verilmesi,

3) Her eğitim dönemi sonunda eğitim merkezlerince yapılan sınavda başarılı olarak Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi almaya hak kazanan kursiyerlere ait bilgilerin ekteki “Eğitim Programı Sonu Bilgi Formu”nun (Form-3) doldurularak, sınav tarihini takip eden 10 gün içerisinde ve mesai saatleri dahilinde Bakanlığa verilmesi,

4) Başlangıç ve bitiş tarihleri Bakanlığa bildirilen eğitim dönemlerine, bu bildirimden sonra kursiyer kaydının yapılmaması,

5) Ortak dersleri bulunan eğitimler için karma sınıf oluşturulabilmesi, fark dersleri için ise ayrı sınıflarda ders verilebilmesi,

6) Eğitim programı sonunda yapılan sınavı kazananlara eğitim merkezince verilecek olan “Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi”nin EK-5’de belirtilen şekilde düzenlenmesi ve her eğitim türü için ayrı “Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi” düzenlenmesi,

(5) MEVCUT EĞİTİM MERKEZLERİNİN DURUMU
Mevcut eğitim merkezlerinin durumlarını 31 Aralık 2009 tarihine kadar bu Genelge hükümlerine uygun hale getirmeleri,

3348 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2, 10 ve 35 inci maddeleri ile 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 5 inci ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nin 48 inci maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Binali YILDIRIM

Bakan

EK:

1) 2000 Yılı Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Her İl İçin Belirlenen Eğitim Merkezi Sayısını Gösterir Tablo

2) 3 Adet Form Örneği (Form-1, Form-2, Form-3)

3) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Örneği

DAĞITIM

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri

İlgili Sektör Kuruluşları

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın