Muayene Merkezleri Genelgesi


T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 40277820/87124 21/11/2016                                                               21/11/2016

Konu: Muayene Merkezleri

GENELGE

(2016 / TMKTDGM-03/ MUAYENE MERKEZLERİ)

Bilindiği üzere, “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” na 30/11/2005 tarihli ve 5434 Sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunmuş ve söz konusu anlaşma 02/07/2010 tarihli ve 27629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2010/547 Sayılı “Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar” ile de 22/03/2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu anlaşma ve 655 sayılı KHK ile yeni ihdas edilen Genel Müdürlüğümüze tevdii edilen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, gerek ADR Uygunluk Belgesine sahip olan araç ve üst yapılarına ilişkin ADR Kısım 6 ve 9’da belirtilen test ve muayene işlemlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması, gerekse de trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi olmadan tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşıtların durum tespitlerinin yapılarak belgelendirilebilmelerini sağlayacak muayene merkezlerinin açılması, muayene esaslarının ve işletme şartlarının belirlenmesi ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Bakanlığımızca hazırlanan Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik 21/04/2016 tarih ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, 06/03/2013 tarihinde imzalanan “Tehlikeli Malların Taşınmasına İlişkin Uluslararası Anlaşma Ve Sözleşmeler Kapsamında Onay, Sertifikalandırma ve Muayene İşlemlerini Yapmak Üzere Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından Türk Standartları Enstitüsünün Yetkilendirilmesi Hususunda Protokol” kapsamında tehlikeli madde taşıyan araç ve üst yapıların muayeneleri için Bakanlığımız tarafından TSE, Onay Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

Bu bağlamda, Yönetmeliğin ve Yetkilendirme Protokolünün amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasını teminen aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

(1) İŞLETME YETKİ BELGESİ BAŞVURULARI

a) Geçici İşletme Yetki Belgesi Başvuruları

1- Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce Onay Kuruluşunun gözetiminde muayene faaliyeti yürüten işletmeler aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Bakanlığa Başvuruda bulunurlar.

- Yürütülen muayene faaliyeti kapsamının belirtildiği talep konusunu içeren dilekçe.

- İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile en son yapılan değişikliklerin gösterildiği Ticaret Sicil Gazetesinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,

- Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi.

- Tüzel kişiliklerde işletmeyi temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişiliklerde ise imza beyannamesi.

- Ek-1’de yer alan tesis bilgi formu.

2- Söz konusu işletmelere, bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren ücretsiz olarak bir (1) yıl süre ile Geçici İşletme Yetki Belgesi düzenlenir.

b) İşletme Yetki Belgesi Başvuru Esasları

1-Yönetmelik kapsamında Muayene Merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletmeler ilk başvurularını aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Onay Kuruluşuna yapar.

Başvuruda istenen bilgi ve belgeler:

- Yürütülmek istenen muayene faaliyetinin belirtildiği talep konusunu içeren dilekçe.

- İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa en son yapılan değişikliklerin gösterildiği Ticaret Sicil Gazetesinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri.

- Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi.

- Tüzel kişiliklerde işletmeyi temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişiliklerde ise imza beyannamesi.

- Ek-1’de yer alan tesis bilgi formu ile birlikte Yönetmeliğin Ek-4’ünde belirtilen kriterlere ilişkin bilgi ve belgeler.

c) Başvuruların değerlendirilmesi

1-Onay kuruluşu, muayene merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletme ile ilgili değerlendirmeyi yapar. Bu değerlendirme, Yönetmelik hükümleri ve ilgili eklerinde belirtilen kriterler çerçevesinde;

a) Başvuru dosyasında bulunan bilgi ve belgeler

b) Mahallinde yapılacak inceleme sonuçları

esas alınarak yapılır.

2- Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Onay Kuruluşu tarafından muayene merkezi olarak faaliyet göstermesi uygun bulunan tesis, gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte Bakanlığa bildirilir.

3- Bakanlık, Onay Kuruluşu tarafından uygun bulunan ve İşletme Yetki Belgesi ücretini yatıran tesis işleticisi adına Ek-2’de yer alan “Muayene Merkezi İşletme Yetki Belgesi” düzenler.

4- Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda Onay Kuruluşu tarafından yapılacak incelemeler için personel görevlendirebilir.

5- Onay Kuruluşu, mahallinde yapılacak inceleme hizmeti için inceleme ücreti ve giderlerini başvuru sahibine fatura eder.

6- Bakanlık tarafından verilen İşletme Yetki Belgesi, ilgili diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği alınması gerekli diğer izin veya onayların temini ile ilgili olarak işleticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) MUAYENE MERKEZLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

Genel hükümler

1- Onay Kuruluşunun sahibi olduğu muayene merkezlerinde, Yönetmeliğin EK-4`ün B.1 numaralı sırasında belirtilen belgeler aranmaz.

2- Bir ilde mevcut olan muayene merkezi, söz konusu ilin ihtiyaçlarını karşılayamadığı veya 5’den fazla araca ilişkin ADR/Taşıt Uygunluk talebi olduğu durumlarda Yönetmeliğin Geçici Madde-2 hükmü kapsamında işlem yapılabilir.

3- Tank üreticilerinin kendi üretmiş oldukları tanklara ilişkin yapılacak istisnai muayene faaliyetleri Onay Kuruluşu gözetiminde üretici firma tesislerinde gerçekleştirilebilir.

4- IBC`lerin ara/periyodik muayenesi, IBC işletmecisinin tesisinde Onay Kuruluşu denetiminde yapılabilir.

5- Tank konteyner/çok elemanlı gaz konteyneri/tank takas gövdesi/tüplü gaz tankeri ara, periyodik ve istisnai muayeneleri ile bu yapıya ait basınçlı ekipmanlarının muayeneleri, Onay Kuruluşu gözetiminde söz konusu taşıma birimlerinin işletmecisinin gösterdiği uygun bir yerde gerçekleştirilir.

6- Kaynakların kontrolünde tahribatsız muayene işlemi gerektiği durumlarda, Muayene Merkezinin bu konuda yetkili bir firma ile arasında sözleşme varsa kendi uzman/uzmanlarından tahribatsız muayene seviye 2 sertifikası aranmaz. Bu durumda söz konusu firma ile yapılan sözleşme ile o firmanın çalışanlarının belgesine bakılır.

7-Yönetmeliğin 11. Maddesi (ç) bendi hükmü gereğince içeriği EK-3`de belirtilen konularda eğitim alınması zorunludur.

8- Yönetmeliğin EK-4 Muayene Merkezi Kriterlerinden, C. Altyapı ve Personel Kriterlerinin 9. maddesinde istenen kanal zorunluluğu, özellikle azot gazı ile yapılan testlerde söz konusu gazın yere çökmesinden kaynaklı tehlikelerden kaçınmak için uygun ebatlarda inşa edilecek rampa ile karşılanabilir.

(3) İŞLETME VE MUAYENE ESASLARI

İşletme Esasları

1-Muayene Merkezleri, araç ve araç üst yapı sahiplerinden başvurularını alıp, Onay Kuruluşunun sistemi üstünden bu başvurularını müşterileri adına yaparlar. Muayene merkezleri, müşterileri adına Yönetmelik kapsamında yürüttükleri işlemlerde Onay Kuruluşuna karşı sorumludur.

2- Muayene başvurularında muayene merkezi adı ve adresi açıkça belirtilir. Muayene merkezleri Bakanlıkça verilen işletme yetki belgeleri üstünde belirtilen adres dışında herhangi bir yerde araç ve araç üst yapı muayene işlemlerine ilişkin faaliyet yürütemez.

3- Muayene merkezi tank kaydı ve/veya ilgili ulusal mevzuatlarda belirtilmiş dokumantasyonu araç ve/veya üst yapı sahibinden talep eder ve muayenenin yapılacağı zaman bu dosyayı Onay Kuruluşu uzmanına sunar.

4- Tasarım Tip Onay dokümanları, Onay Kuruluşunca talep edildiği takdirde muayeneler esnasında kullanılmak üzere Onay Kuruluşu uzmanın incelemesine açılır. Söz konusu muayene işleminin tamamlanmasını müteakip iade edilir.

5- Muayene Merkezi, Onay Kuruluşunca düzenlenecek muayene raporunda belirtilen eksiklikleri, ancak araç ve/veya araç üstyapı sahibinin izni ve bilgisi dahilinde giderir.

6- Muayene Merkezi, Onay Kuruluşu uzmanına muayene ve inceleme işlemlerinin yapılabilmesi ve dokümantasyon işlemi için gerekli zamanı sağlar.

7-Muayene Merkezleri, Yönetmelik kapsamında yapmış olduğu işlemlerle ilgili iş süresince ve sonrasında kendi hatasından dolayı oluşacak zararlardan üçüncü kişilere karşı sorumludur.

Muayene Esasları

1- ADR Uygunluk ilk incelemelerinde yeni üretilmiş araçlar için tescile esas belge (Uygunluk Belgesi) ibrazı yeterli olup, bu araçlar için Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ibrazı zorunlu değildir. Bu durumdaki araçlarda belge üstünde şasi numarası olması yeterlidir.

2- Yeni üretilmiş araçların ilk muayeneleri hariç olmak üzere araç muayenelerinde, taşıma ünitelerinde ADR 8.1.3 Tehlike İkaz ve Turuncu Plaka İşaretleri, ADR 8.1.4 Yangınla Mücadele Teçhizatı, ADR 8.1.5 Çeşitli ve Kişisel Koruyucu Teçhizat Şartları sağlanmalıdır.

3- Muayene merkezi, Onay Kuruluşu uzmanı muayeneye başlamadan önce; tankları muayene için hazırlar. Bu hazırlık, tank üstündeki gerekli söküm işlemlerinin yapılarak muayene ekipmanlarının bağlanmasını, muayene esnasında iş sağlığı ve güvenliği şartlarının sağlanmasını içerir.

4- Sınıf 2 taşıyan tankların periyodik muayenelerinden önce gazdan arındırma işlemi yapılmalıdır.

5- Muayene merkezi, muayene öncesinde gerekli iş güvenliği şartlarının sağlandığını kontrol eder ve güvence altına alır.

6- Onay Kuruluşu uzmanınca iş sağlığı ve güvenliği şartlarının oluşmadığı tespit edilirse muayene işlemi durdurulur.

Tamirat Tadilat

1- Tehlikeli madde taşıyan tankların tamirat ve tadilatlarını yapmak isteyen muayene merkezleri ve bu merkezler dışında kalan işletmeler Onay Kuruluşuna başvurur. Başvuru sahibi işyerinde alt yapı uygunluğu ile ilgili Onay Kuruluşu tarafından inceleme yapılır. Uygun bulunduğu takdirde Onay Kuruluşunca tamirat ve tadilatçı uygunluk sertifikası düzenlenir.

2- Tankların tamirat ve tadilat işlemleri ile ilgili olarak uygulanacak prosedürler Onay Kuruluşunca hazırlanarak ilgili kuruluşlarca uygulanır.

3- Tamirat ve tadilatçı uygunluk sertifikası bulunmayan yerlerde tamirat ve tadilat işlemi yapılan tankların muayene işlemi yapılmaz.

4- Yönetmelik kapsamında Geçici Madde-1 hükmüne göre Bakanlıkça Geçici İşletme Yetki Belgesi düzenlenen muayene merkezlerinden bu Genelge yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile tamirat ve tadilatçı uygunluk sertifikası aranmaz.

(4) RAPOR VE BELGELER

1-Muayene sırasında Onay Kuruluşu tarafından hazırlanan bir örneği Ek-4’ de yer alan ADR Araç/ Taşıt Uygunluk İnceleme Raporu ve Ek-5’de yer alan tehlikeli madde taşıyan tanklara ait muayene raporları, 3 nüsha halinde hazırlanır. Bir nüshası Onay Kuruluşunda, ikinci nüshası muayene merkezinde, 3 üncü nüshası müşteriye teslim edilmek üzere ilgili muayene merkezine verilir.

2- Fatura ve dosya işlemlerinin muayene merkezince tamamlanmasını müteakip ADR kısım 9’da tanımlanan ve ADR gerekliliklerini karşılayan araçlara bir örneği Ek-6’da yer alan ADR Uygunluk Belgesi, ADR’nin gerekliliklerini sağlayamayan eski araçlara ise Ek-7’de yer alan Taşıt Uygunluk belgeleri elektronik ortamda e-imzalı olarak veya ıslak imzalı olarak Onay Kuruluşunca düzenlenerek muayene merkezine teslim edilir. Muayene Merkezleri söz konusu belgeleri müşterisine teslim etmekle yükümlüdür.

3- ADR Araç Uygunluk/Taşıt Uygunluk ve Tank Muayene Belgeleri ilgili muayene ve incelemeye ait raporların düzenlenme tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içinde muayene merkezlerince müşterilerine teslim edilmelidir. Bu süre içerisinde söz konusu muayene raporları ilgili belgeler yerine kullanılabilir.

4- Tehlikeli madde taşımacılığı yol kenarı denetiminde esnasında araç ve/veya üst yapıyla ilgili bir uygunsuzluğun tespiti halinde, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde görev verilen personel tarafından Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 5 inci bendine istinaden düzenlenecek Uygunsuzluk Tespit Tutanağı Ek-8’ de yer alan formata uygun olarak düzenlenecektir.

(5) ÜCRETLER VE UYGULANMASI

1- Ek-9 ücret tablosunda belirtilen ücretler, Yönetmelik kapsamında ADR/Taşıt Uygunluk inceleme ve tank muayene (Ara, periyodik, istisnai muayene) bedeli olarak araç ve/veya araç üstyapı sahibine tahakkuk ettirilebilecek üst limit ücretler olup, işletmeler tarafından bu üst limit ücretlerin altında ücretler ile hizmet verilebilir.

2- Araç ve/veya üst yapılarının muayeneleri sırasında çıkabilecek tamir ve tadilat ile eksikliklerin giderilmesi işlemlerine ilişkin muayene merkezi tarafından müşterilerinden alınacak hizmet bedelleri verilen muayene hizmetlerinden alınacak ücret bedellerine dahil değildir.

3- Muayene merkezlerince müşterilere kesilecek faturalarda, tank muayene bedeli (Ara, periyodik, istisnai muayene), ADR Araç uygunluk /Taşıt Uygunluk inceleme bedelleri, adetleri ve Onay Kuruluşuna aktarılacak tutar açıkça belirtilir.

4- Bu genelgenin ekinde belirtilen Onay Kuruluşu ücretleri muayene merkezlerince Onay Kuruluşu tarafından bildirilen banka hesabına peşin olarak yatırılır. Aksi hallerde Onay Kuruluşunca muayene işlemlerine başlanmaz.

5- Tank muayenelerinde bu genelge ekinde belirtilen süreler aşıldığı takdirde ortaya çıkacak ilave ücretler Onay Kuruluşu tarafından muayene merkezine kesilecek faturaya ilave edilir. Muayene merkezi bu işlemle ilgili ilave ücreti en geç bir sonraki ayın 10. gününe kadar Onay Kuruluşu tarafından bildirilen banka hesabına yatırır.

6- Tank muayenelerinde, muayene merkezlerinden kaynaklanan kusurlardan dolayı Genelge ekinde belirtilen süreler aşılırsa, söz konusu fark ücreti müşterilere yansıtılamaz.

7- ADR gerekliliklerini sağlamayan eski araçlara ilişkin üst yapıların Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak ilk muayeneleri, periyodik muayene kapsamında ücretlendirilir.

(6) MUAYENE MERKEZLERİ KAPSAMI

Yönetmelik Ek-4 Muayene Merkezleri Kriterleri A. Kapsam kısmı Ek-10’da belirtildiği şekilde uygulanır ve ilgili kapsam yetki belgesinde açıkça belirtilir.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Ahmet ARSLAN Bakan

EK:

1-Tesis Bilgi Formu örneği.

2-İşletme Yetki Belgesi örneği.

3- Eğitim Konuları ve İçeriği.

4-ADR Araç Uygunluk/Taşıt Uygunluk İnceleme Raporu.

5-Tehlikeli Madde Taşıyan Tankların Muayene Raporu.

6-Belirli Tehlikeli Maddeler Taşıyan Araçlar İçin Onay Sertifikası.

7-Taşıt Uygunluk Belgesi.

8-Uygunsuzluk Tespit Tutanağı.

9-Ücretler Tablosu.

10- Muayene Merkezleri Kapsamı.

EK-1

TESİS BİLGİ FORMU

EK-2

İŞLETME YETKİ BELGESİ

EK-3

EĞİTİM KONULARI VE İÇERİĞİ

Eğitim Konuları

1. ADR Yönetmeliği ve Ulusal Mevzuat

2. ADR 3.2 Tablo A ve ADR 4.3

3. ADR 6.8

4. TS EN 12972`ye göre Tank Muayeneleri (Periyodik Muayene)

5. TS EN 12972`ye göre Tank Muayeneleri (Ara Muayene)

6. TS EN 12972`ye göre Tank Muayeneleri (İstisnai Muayene)

7. Akaryakıt Tankerlerin Muayeneleri (TS EN 13094)

8. Kimyasal Tankerlerin Muayeneleri (TS EN 14025)

9. Sınıf2 (Gazlar) Taşıyan Basınçlı Tankların Muayeneleri (TS EN 12493, TS EN 13530, TS EN 14398)

10. ADR Bölüm 5 (Plakalama)

11. ADR Bölüm 8 (Araçta bulunması zorunlu ekipmanlar)

12. ADR Bölüm 9 (Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar)

13. ADR Bölüm 9.1 Kapsamında araç tipleri ve tip onayları

14. ADR Bölüm 9.2 Kapsamında araç uygunluk değerlendirmesi

15. ADR Bölüm 7.2, 9.3 ve 9.8 Kapsamında Sınıf 1 (Patlayıcı) taşıyan araçlar için ek zorunluluklar.

16. ADR Bölüm 9.7 Kapsamında tank taşıyan araçlar için ek zorunluluklar.

17. Dokümantasyon

EK-4

ADR ARAÇ UYGUNLUK/TAŞIT UYGUNLUK İNCELEME RAPORU

EK-5

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TANKLARIN MUAYENE RAPORU

EK-6

BELİRLİ TEHLİKELİ MADDELER TAŞIYAN ARAÇLAR İÇİN ONAY SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS

Bu sertifika, aşağıda belirtilen aracın, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) tarafından öngörülen koşulları karşıladığını beyan eder./This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions prescribed by the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).

1 Araçların Yapımına ilişkin Konsolide Kararın (R.E.3) Ek 7'sinde veya 97/27/AT sayılı Direktifte tanımlanan elektrikle çalışan araçların ile N ve O kategorilerindeki römorkların tanımları uyarınca.

2 İlgili olmayanın üstünü çiziniz.

3 İlgili olanı işaretleyiniz.

4 İlgili değeri giriniz. 44 t değeri, tescil belgelerinde yer alan “tescil/hizmet sırasındaki maksimum izin verilen kütle”yi sınırlamaz.

5 Varsa özel hükümler de dikkate alınarak No. 9 ‘da belirtilen tank koduna veya 4.3.3.1.2 veya 4.3.4.1.2’deki hiyerarşi kapsamında izin verilen başka bir tank koduna tahsis edilmiş olan maddeler.

6 İzin verilen maddeler No. 10.2'de yer alıyorsa aranmaz

NOT: Araç hizmetten alınlığında, araç No. 5’te belirtilen başka bir taşıyıcıya, operatöre veya araç sahibine devredildiğinde, sertifikanın geçerlilik tarihinin sona ermesi üzerine veya aracın bir veya birden fazla temel özelliğinde ciddi bir değişiklik gerçekleşmesi halinde, sertifikayı düzenleyen kuruma iade edilecektir.

EK-7

TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ

(a) ADR Gerekliliklerini sağlayamayan ancak Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yurt içinde ve ADR’ye taraf olmayan ülkelerde tehlikeli madde taşımacılığı yapacak araçlardır.

(b) (a) da tarif edilen araçlar için sadece Türkçe dilinde açıklama girilecektir.

(c) Ulaşılamadığı durumlarda Onay Kuruluşu tarafından uygun görülecek bir yönteme göre verilecektir.

1 Araçların Yapımına ilişkin Konsolide Kararın (R.E.3) Ek 7'sinde veya 97/27/AT sayılı Direktifte tanımlanan elektrikle çalışan araçların ile N ve O kategorilerindeki römorkların tanımları uyarınca.

2 İlgili olmayanın üstünü çiziniz.

NOT: Araç hizmetten alındığında, araç No. 5’te belirtilen başka bir taşıyıcıya, operatöre veya araç sahibine devredildiğinde, sertifikanın geçerlilik tarihinin sona ermesi üzerine veya aracın bir veya birden fazla temel özelliğinde ciddi bir değişiklik gerçekleşmesi halinde, sertifikayı düzenleyen kuruma iade edilecektir.

EK-8

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmeliğin 13 Üncü Maddesinin 5 inci Fıkrasına Göre Düzenlenen

UYGUNSUZLUK TESPİT TUTANAĞI

EK- 9

TEST VE MUAYENE ÜCRETLERİ

* İstisnai muayene ücretleri ara veya periyodik muayenenin hangisi yerine kabul ediliyorsa o kapsamda ücretlendirilir.

Açıklamalar:

1- Tabloda verilen test ve muayene ücretlerine KDV dâhil değildir.

2- Belirlenen bu ücretler bu işler için alınacak üst limitler olup, muayene merkezleri bu ücretlerin altında hizmet verme imkânına sahiptir.

3- Muayene ve test işlemleri yapılırken araçta veya üst yapıda tamirat veya tadilat veya yedek parçaya ihtiyaç duyulursa, bu ücretler muayene merkezi tarafından ayrıca tahsil edilir.

4- Tank temizleme ve gazdan arındırma ücretleri tablodaki ücretlere dâhil değildir.

5- Tankların ara ve periyodik muayene süreleri 1 gün olarak belirlenmiş olup, Onay Kuruluşu ücretleri bu süreler içinde tamamlanan muayene faaliyetleri için geçerlidir. Bu süreleri geçen incelemelerde Onay Kuruluşu tarafından, tank başına günlük olarak 500TL+KDV ilave ücret alınır. Söz konusu ücret TSE adına Muayene Merkezi tarafından müşteriden tahsil edilecektir.

6- Kimyasal ve akaryakıt tankerlerinde tank bölme sayısının 6’nın üzerinde olması durumunda Muayene Merkezi ara ve periyodik muayene için 200 TL+KDV ilave ücret tahsil eder.

7- Belirlenen bu ücretler, muayene merkezinde müşterinin göreceği yerlere asılmak ve muayene merkezinin oluşturacağı web sitesinde yayımlanmak zorundadır.

EK-10

MUAYENE MERKEZLERİ KAPSAMI

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın