T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı: 98694136-64430                                         28.09.2015

Konu: Eğitim Mevzuatı Uygulamaları

GENELGE

(2015/TMKTDGM-02/EĞİTİM)

Bilindiği üzere, Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi 02.10.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönerge kapsamında eğitim verecek kuruluşlara Bakanlığımızca düzenlenen Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi Sayısı (kotası) illere göre belirlenmiş ve Yönerge ekinde yayımlanmıştır.

Bakanlığımızca gerek otomasyon sistemi üzerinde yapılan gözlem ve inceleme, gerekse yapılan yetki belgesi başvurularından; Yönerge kapsamında eğitim veren eğitim kuruluşlarının belli illerde yoğunlaştığı ve birçok ilde bu kapsamda eğitim veren eğitim kuruluşu bulunmadığı, yetki belgesi alan eğitim kuruluşlarının da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi Yetki Belgesi almak için ön şart olduğundan Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi ( SRC5 ) aldığı ve bu hizmeti genelde vermedikleri tespit edilmiştir. Söz konusu eğitimlerin ülke genelinde yayılmasını, etki verimli ve düzenlemenin amacına uygun olarak yapılmasını teminen Yönerge eki kotanın yeniden düzenlenmesine ihtiyacı duyulmuştur.

Bu bağlamda; Karayolu Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi eki olan Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi Sayısı (kotası) illere göre yeniden belirlenmiş olup, Bakanlıüımıza yapılacak yetki belgesi taleplerinde ekte yer alan kota uygulanacaktır.

Diğer taraftan; 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği çerçevesinde verilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimleri ile ilgili olarak gerek bugüne kadar yaşanan tecrübe gerekse Bakanlığımızca yapılan habersiz denetimler ve otomasyon sisteminde yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen olumsuzlukların giderilmesini ve eğitimlerin mevzuata uygun, düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını teminen aşağıdaki düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla;

1-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi veren eğiticiler, eğitimin kalitesi, verimliliği ve standardının artırılması için günde en fazla 7 saat eğitim vereceklerdir.

2-Açılan eğitim dönemlerine ilişkin dersler (mücbir sebepler hariç) aynı eğitici tarafından verilerek tamamlanacaktır.

3-Dini ve Milli Bayramlar haricinde eğitimler kesintiye uğramadan süreklilik arz edecek şekilde tamamlanacaktır.

4-Eğiticinin mücbir sebeple (hastalık veya 1 inci derece akraba vefatı) ders verememesi durumunda aynı gün içinde Bakanlığımıza faks yoluyla eğitici ya da eğitim kuruluşu tarafından bikldirimde bulunacak ve eğitimin verilmeyen kısmı ile ilgili yeni program bu bildirimde belirtilecektir.

5-Bundan böyle; eğitici ile eğitim kuruluşu arasında yapılan hizmet sözleşmesinin aslının veya noter onaylı sureti Bakanlığımıza sunulacaktır. 6-Eğiticilerin kendi adına açılmış eğitim dönemlerini e-devlet üzerinden dönem kilitlenmeden onaylayarak aktif hale getirmesini müteakip eğitim başlayacaktır. Aksi takdirde dönem iptal edilecektir. Eğitici tarafından onaylanmış dönemin başlangıç ve bitiş tarihlerinde değişiklik yapılması halinde dönem eğitici tarafından tekrar onaylanacaktır.

7-Eğitici başlamış bir dönemde kayıtlı eğiticinin, eğitim dönemini tamamlamadan istifa etmesi veya eğitim kuruluşu tarafından sözleşmesinin feshedilmesi ancak eğitim dönemi bitiş tarihinde geçerli olacaktır. Aksi takdirde dönem iptal edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Talat AYDIN

Müsteşar V.

EK: Kota
NOT:
1) Yönerge ekinde yer alan Kota Durum Tablosundaki kota sayıları; toplam nüfusu 400.000 ve aştında olan her ile 2 (iki) adet eğitim merkezi, 400.000 nüfustan fazla olan illere ise ilk 400.000 nüfus için iki adet ve ondan sonraki her 400.000 lik nüfus için ilave bir adet eğitim merkezi açma izni verilir.

2) Kotası dolan illerde önceki kotaya göre düzenlenmiş yetki belgesi sahibi eğitim merkezlerinin faaliyetleri devam eder. Ancak, bu illerde yetki belgelerinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde yeni kota sayısında göre işlem yapılır.

3) Genelge yayımlandığı tarihten önce resmi başvuru yapılan talepler önceki kotaya göre değerlendirilecektir.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın