T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı: 14511534-010.06.02-E.56607                                         17.08.2017

Konu: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) İstihdam Edilmesi

GENELGE

(2016/TMKTDGM-01/TMGD)

Bilindiği üzere, 09/04/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna daynılarak ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ( ADR ) doğrultusunda hazırlanan ve ilk olarak 31/03/2007 tarihli ve 26579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik", 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı olarak yenilenip ikinci kez 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında hazırlanan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ" 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ kapsamında kalan bazı işletmeler için, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) istihdam etme veya TMGD'lerden hizmet alıması zorunluluğu, 01/07/2015 itibariyle başlamıştır.

Bu bağlamda, Tebliğ'in uygulanmasından bu güne kadar yaşanan tecrübe, karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce Tebliğ'in farklı yorumlanmasının önüne geçilmesi ile Tebliğ'in amaç ve hedeflerine uygun olarak gerçekleşmesini teminen, aşağıdaki hükümlere açıklık getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla;

(1) TMGD İstihdam Etme Muafiyeti: Bilindiği üzere Tebliğin TMGD istihdam etme muafiyeti başlıklı Geçici 2 inci maddesinin birinci fıkrası "Perakende satış yapan; akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGD hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz." hükmüne amirdir. Buna göre:

a) Geçici 2 nci maddenin bu fıkrası kapsamında kalan ve perakende satış yapan işletmelerin, istasyon çıkışlı bütün akaryakıt ürün satışları perakende olarak kabul edildiğinden bu tür işletmeler için TMGD istihdamı etmesi veya TMGD'lerden hizmet alma zorunluluğu 01/01/2018 tarihinde başlayacaktır.

b) Enerji Piyasası Denetleme Kurumundan (EPDK) "Bayilik Lisansı" ile lisanslandırılmış akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyonuna sahip işletmelerin; perakende satış haricinde EPDK'dan "Dağıtım Lisansına" sahip işletmelerden aldıkları akaryakıt, LPG, CNG ve LNG vb. tehlikeli maddeleri kendi istasyonlarına ait depolara boşaltmadan üçüncü kişilere toptan satış yapmaları ve bu şekilde satış yapılan miktarı yıllık 50 ton ve üzerinde olması halinde, TMGD istihdam etme veya TMGD'lerden hizmet alma zorunluluğu 01/07/2015 tarihi itibarıyla başlamış bulunmaktadır.

(2) Taşımacıların TMGD İstihdamı: Tebliğ'in Geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası "Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların TMGD bulundurma zorunluluğu 01/01/2018 tarihine kadar aranmaz" hükmüne amirdir. Buna göre;

a) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya/yük taşımacılığı alanında yetki belgesine sahip olup; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren ve toplam araç taşıma kapasitesi elli tonun altında bulunan taşımacıların, TMGD istihdam etmesi veya TMGD'den hizmet alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya/yük taşımacılığı alanında yetki belgesine sahip olup; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren ve toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olup, sadece taşımacılık faaliyetinde bulunan taşımacıların, TMGD istihdam etmesi veya TMGD'den hizmet alması zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak bu zorunluluk 01/01/2018 tarihinde başlayacaktır.

c) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya/yük taşımacılığı alanında yetki belgesine sahip olup; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların, bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda tehlikeli madde elleçleme tesislerine (yükleme, boşaltma, depolama ve benzeri işlemler için sabit taşınmaz) sahip olmaları halinde (perakende satış yapan akaryakıt istasyonları hariç); bu şekilde bulunan her bir tesis için ayrı ayrı TMGD istihdam etmesi veya TMGD'den hizmet alması zorunluluğu ise 01/07/2015 tarihinde başlamış bulunmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Dr. Özkan POYRAZ

Bakan a.

Müsteşar V.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın