T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.03/E.80457                                                                                 04/12/2015

Konu: Tehlikeli Madde Rehberi

UYGULAMA TALİMATI

2015/275

Bilindiği üzere, deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla "Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" 3.3.2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe girmiştir.

Adı geçen Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemlerle birlikte Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen sorumlulukların ve 12 nci maddesinde belirtilen tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir Tehlikeli Madde Rehberi ( TMR )'ni hazırlayarak 1.1.2016 tarihi itibariyle yayımlaması zorunldur.

Buna göre, TMR kıyı tesislerinde Ek'te sunulan formata uygun bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı ve bir örneği bilgi amacıyla ilgili Liman Başkanlığına teslim edilmelidir. Hazırlanan TMR, ilgili tüm kıyı tesisi personeli, kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının erişimine ve bilgisine açık bulundurulacaktır. TMR, liman güvenliğini doğrudan ilgilendiren hususlar ticari sır niteliğine sahip bilgiler hariç olmak üzere, kıyı tesisi işletmecisi tarafından resmi internet sitesinde de yayınlanacaktır.

Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerine yönelik kıyı tesisi işletme izni belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesini almak üzere yapılan başvurular değerlendirilirken, TMR'nin güncel halde bulundurulduğu ve ilgililerin erişimine açık tutulduğu hususu İdarece ve/veya Liman Başkanlıklarımızca kontrol edilecek ve gerekli görüldüğünde, incelenerek uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli işlem yukarıda adı geçen Yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

TMR, muhteviyatında yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde, liman tesisi tarafından en geç 1 ay içerisinde revize edilerek yayımlanacaktır. Bahse konu revize hakkında Liman Başkanlığı bilgilendirilecektir.

Bu itibarla, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesisleri tarafından kendi tesislerine yönelik TMR hazırlanması, TMR'nin her daim güncel ve ilgililerin erişimine açık tutulması ile liman başkanlıklarında yapılan Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi düzenlenmesine esas denetimler esnasında TMR'nin bu Talimatta belirtilen gerekliliklere uygun olarak hazırlandığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Talat AYDIN

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

Ek: Tehlikeli Madde Rehberi Formatı Sureti (8 sayfa)

HAZIRLAMA TARİHİ:

(Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız)

AD SOYAD (TESİS YETKİLİSİ) İMZA MÜHÜR


İÇİNDEKİLER

Sayfa No

REVİZYON SAYFASI.....................

İÇİNDEKİLER..........................

ŞEKİL VE TABLO DİZİNİ................

EKLER................................

KISALTMALAR..........................

TANIMLAR.............................

SUNUŞ................................REVİZYON SAYFASI

1.GİRİŞ

1.1 Tesise ait genel bilgiler, aşağıda sunulan tesis bilgi formunda belirtilen asgari bilgileri içermelidir.

TESİS BİLGİ FORMU1.2 Kıyı tesisinde elleçlenen ve geçici depolanan tehlikeli yüklere ilişkin tahmil/tahliye, elleçleme ve depolama prosedürleri (MARPOL EK-1, IMDG KOD, IBC KOD, IGC KOD, IMSBC KOD, Grain Kod, TDC Kod kapsamındaki yükler ile asfalt/bitüm, hurda, atık, yük atığı ve proje yüklere ilişkin prosedürler ayrı ayrı oluşturulmalıdır).

2.SORUMLULUKLAR

Tehlikeli madde taşıma faaliyetinde bulunan tüm masraflar; taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve kaza olduğunda zararı olabildiğince aza indirmek için gerekli olan tüm önlemleri almak zorundadır. Bu kapsamda, "Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik"in 11 inci maddesinde belirtilen sorumluluklar ile diğer ilgililerin sorumluluklarının neler olduğu ve bunların nasıl yerine getirileceği "Yük ilgilisinin sorumlulukları", "Kıyı tesisi işleticisinin sorumlulukları", "Gemi kaptsnının sorumlulukları" ve diğer ilgililerin (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, kıyı tesisinde faaliyette bulunan 3. şahısların, yük/gemi acentasının vb.) sorumlulukları başlıkları altında bu bölümde ayrı ayrı açıklanır.

3.KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYULACAK/UYGULANACAK KURALLAR VE TEDBİRLER

"Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik"in 12 nci maddesinde belirtilmiş tedbirlerin neler olduğu ve nasıl yerine getirildiği bu bölüm altında açıklanır.

4.TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI, TAŞINMASI, TAHMİL/TAHLİYESİ, ELLEÇLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI, ,İSTİFLENMESİ ve DEPOLANMASI

Tehlikeli maddelerin sınıfları, taşınması, tahmil/tahliyesi, elleçlenmesi, ayrıştırılması, istiflenmesi ve depolanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar bu bölüm altında detaylı olarak açıklanır.

4.1 Tehlikeli maddelerin sınıfları.

4.2 Tehlikeli maddelerin paketleri ve ambalajları.

4.3 Tehlikeli maddelere ilişkin plakartlar, plakalar, markalar ve etiketler.

4.4 Tehlikeli maddelerin işaretleri ve paketleme grupları.

4.5 Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre gemide ve limanda ayrıştırma tabloları.

4.6 Ambar depolamalarında tehlikeli yüklerin ayrıştırma mesafeleri ve ayrıştırma terimleri.

4.7 Tehlikeli yük belgeleri.

5.KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ELKİTABI

Tehlikeli yük tahmil/tahliyesi ile elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde bulunan kıyı tesisleri söz konusu faaliyetlerin emniyetli bir şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamak üzere; Tehlikeli madde sınıfları, tehlikeli madde paketleri, ambalajları, etiketleri, işaretleri ve paketleme grupları, tehlikeli yüklerin sınıflarına göre gemide ve limanda ayrıştırma tabloları, ambar depolamalarında tehlikeli yüklerin ayrıştırma mesafeleri, ayrıştırma terimleri, tehlikeli yük belgeleri, tehlikeli yükler acil müdahale eylem akış diyagramı konularını içeren, cepte taşınabilecek ölçülerde, bir Tehlikeli Madde El Kitabı hazırlayarak ilgililerin kullanımına sunar.

6.OPERASYONEL HUSUSLAR

6.1 Tehlikeli madde taşıyan gemilerin gündüz ve gece emniyetli şekilde yanaşması, bağlanması, yükleme/tahliye yapması, barınması veya demirlemesine yönelik prosedürler.

6.2 Tehlikeli maddelerin tahmil, tahliye ve limbo işlemlerine yönelik mevsim koşullarına göre alınması gerekli ilave tedbirlere ilişkin prosedürler.

6.3 Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kıvılcım oluşturan/oluşturabilen işlemlerden uzak tutulması ve tehlikeli yük elleçleme, istifleme ve depolama sahalarında kıvılcım oluşturan/oluşturabilen araç, gereç veya alet çalıştırılmaması konusundaki prosedürler.

6.4 Fümigazyon, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerine ilişkin prosedürler.

7.DÖKÜMANTASYON, KONTROL VE KAYIT

7.1 Tehlikeli maddelerle ilgili tüm zorunlu döküman, bilgi ve belgelerin neler olduğu, bunların ilgilileri tarafından temini ve kontrolüne ilişkin prosedürler.

7.2 Kıyı tesisi sahasındaki tüm tehlikeli maddelerin güncel listesinin ve ilgili bilgilerinin düzenli ve eksiksiz olarak tutulması prosedürleri.

7.3 Tesise gelen tehlikeli maddelerin uygun şekilde tanımlandığının, tehlikeli yüklerin doğru sevkiyat adlarının kullanıldığının, sertifikalandırıldığının, paketlendiğinin/ambalajlandığının, etiketlendiğinin ve beyan edildiğinin, onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap veya yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğinin ve taşındığının kontrolü ve kontrol sonuçlarının raporlanma prosedürleri.

7.4 Tehlikeli madde emniyet bilgi formunun (SDS) temini ve bulundurulmasına ilişkin prosedürler.

7.5 Tehlikeli yüklerin kayıt ve istatistiklerinin tutulması prosedürleri.

8.ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA VE MÜDAHALE

8.1 Cana, mala ve/veya çevreye risk oluşturan/oluşturabilecek tehlikeli maddelere ve tehlikeli maddelerin karıştığı tehlikeli durumlara müdahale prosedürleri.

8.2 Kıyı tesisinin acil durumlara müdahale etme imkan, kabiliyet ve kapasitesine ilişkin bilgiler.

8.3 Tehlikeli maddelerin karıştığı kazalara yönelik yapılacak ilk müdahaleye ilişkin düzenlemeler (İlk müdahalenin yapılma usulleri, ilk yardım imkan ve kabiliyetleri vb. hususlar).

8.4 Acil durumlarda tesis içi ve tesis dışı yapılması gereken bildirimler.

8.5 Kazaların raporlanma prosedürleri.

8.6 Resmi makamlarla koordinasyon, destek ve işbirliği yöntemi.

8.7 Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesisinden çıkarılmasına yönelik acil tahliye plani.

8.8 Hasarlı tehlikeli yükler ile tehlikeli yüklerin bulaştığı atıkların elleçlenmesi ve bertarafında yönelik prosedürler.

8.9 Acil durum talimleri ve bunların kayıtları.

8.10 Yangından korunma sistemlerine ilişkin bilgiler.

8.11 Yangından korunma sistemlerinin onayı, denetimi, testi, bakımı ve kullanıma hazır halde bulundurulmasına ilişkin prosedürler.

8.12 Yangından korunma sistemlerinin çalışmadığı durumlarda alınması gereken önlemler.

8.13 Diğer risk kontrol ekipmanları.

9.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

9.1 İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri.

9.2 Kişisel koruyucu kıyafetler hakkında bilgiler ile bunların kullanılmasına yönelik prosedürler.

10.DİĞER HUSUSLAR

10.1 Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi'nin geçerliliği.

10.2 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı için tanımlanmış görevler.

10.3 Kara yolu ile kıyı tesisine gelecek/kıyı tesisinden ayrılacak tehlikeli maddeleri taşıyanlara yönelik hususlar (tehlikeli madde taşıyan karayolu taşıtlarının liman veya kıyı tesisi sahasına/sahasından girişte/çıkışta bulundurmaları gereken belgeler, bu taşıtlarının bulundurmak zorunda oldukları ekipman ve teçhizatlar; liman sahasındaki hız limitleri vb. hususlar).

10.4 Deniz yolu ile kıyı tesisine gelecek/kıyı tesisinden ayrılacak tehlikeli maddeleri taşıyanlara yönelik hususlar (tehlikeli yük taşıyan gemilerin ve deniz araçlarının liman veya kıyı tesisinde göstereceği gündüz/gece işaretleri, gemilerde soğuk ve sıcak çalışma usulleri vb. hususlar).

10.5 Kıyı tesisi tarafından eklenecek ilave hususlar.

EKLER:

1- Kıyı tesisinin genel vaziyet planı

2- Kıyı tesisinin genel görünüş fotoğrafları

3- Acil temas noktaları ve iletişim bilgileri

4- Tehlikeli yüklerin elleçlendiği alanların genel vaziyet planı

5- Tehlikeli yüklerin elleçlendiği alanların yangın planı

6- Tesisin genel yangın planı

7- Acil durum planı

8- Acil durum toplanma yerleri planı

9- Acil durum yönetim şeması

10- Tehlikeli maddeler el kitabı

11- CTU ve paketler için sızdırma alanları ve ekipmanları, giriş/çıkış çizimleri

12- Liman hizmet gemilerinin envanteri

13- Liman Başkanlığı idari sınırları, demirleme yerleri ve kılavuz kaptan iniş/biniş noktalarının deniz koordinatları

14- Liman tesisinde bulunan deniz kirliliğine karşı acil müdahale ekipmanları

15- Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanım haritası

16- Tehlikeli madde olayları bildirim formunda

17- Tehlikeli yük taşıma üniteleri (CTUs) için kontrol sonuçları bildirim formunda

18- Gerek duyulan diğer ekler

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın