Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Genelgesi - 2014


T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 98694136                                                                       …/12/2013

Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

GENELGE

(2014/TMKTDGM- 01/GENEL)

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Yetki Belgesi ücretinin, aynı Yönergenin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası,

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesinin 8 inci maddesin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitici Belgesi ücretinin, aynı Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yer alan ihtarların, aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi,

Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönergenin 4 üncü maddesinin, birinci fıkrasına istinaden Radyoaktif Madde Geçici Depolama İzin Belgesi ücretinin, 27.03.2013 tarihli ve 317 sayılı Bakanlık Makamı Oluru Eki’nin (g) bendi,

IMDG Kod, DGR ve RID kapsamında düzenlenen “Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi” ile bu kuruluşlarda eğitim verecek eğiticilerden alınacak belge ücretlerinin, 27.03.2013 tarihli ve 317 sayılı Bakanlık Makamı Oluru Eki’nin (g) bendi,

gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

19/11/2013 tarih ve 28826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 430 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksanüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu itibarla; 01/01/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2013 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranları; ihtar ve belgelendirme ücretleri aşağıdaki tabloda verildiği şekilde artırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Binali YILDIRIM

Bakan

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın