T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı: 98694136-360-02/81825                                         07/12/2015

Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

GENELGE

(2016/TMKTDGM-01/GENEL)

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan idari para cezalarının aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin beşinci fıkrası,

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan uyarmaların, aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi, ikinci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası ile üçüncü fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Belgesi ücretlerinin, aynı Tebliğin 28 inci maddesinin dördüncğ fıkrası,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan idari para cezalarının, aynı Tebliğin 30 uncu maddenin ikinci fıkrası,

Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Yönergesi'nin 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi ile ikinci fıkrasında yer alan Eğitici Belgesi ücretlerinin, aynı Yönergenin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası,

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Yetki Belgesi ücretinin, aynı Yönergenin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası,

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitici Belgesi ücreti, Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ücretinin, aynı Yönergenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası,

Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönergenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden Radyoaktif Madde Geçici Depolama İzin Belgesi ücretinin, 27.03.2013 tarihli ve 317 sayılı Bakanlık Makamı Oluru Eki'nin (g) bendi,

IMDG Kod ve RID kapsamında düzenlenen "Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi" ile bu kuruluşlarda eğitim verecek eğiticilerden alınacak belge ücretlerinin, 27.03.2013 tarihli ve 317 sayılı Bakanlık Makamı Oluru Eki'nin (g) bendi,

RID kapsamında düzenlenen Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan idari para cezaları, aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin 2 nci fıkrası,

Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınmasında görev alacak kişilere verilecek eğitimler ile ilgili 22.10.2015 tarih ve 71095 sayılı Bakan oluru ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesinin 19 uncu maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrasında yer alan Tehlikeli Madde Eğitim Yetki Belgesi ücreti ile Tehlikeli Madde Eğitici Belgesi ücreti, aynı Yönergenin 19 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası,

gereğince, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

10/11/2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 457 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5.58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu itibarla;

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan idari para cezaları (Ek-1)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğin 30 uncu maddesinde belirtilen idari para cezaları (Ek-2)

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezaları (Ek-3)

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 31 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezaları (Ek-4)

Uyarma ve Belgelendirme ücretleri (Ek-5)

01/01/2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2015 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.

Dr. Özkan POYRAZ

Bakan a.

Müsteşar V.

EK: Yeniden Değerleme Oran Cetvelleri (6 sayfa)

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Ek-5

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın