Yol Kenarı Denetim Genelgesi


T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 14511534                                                                       …./12/2013

Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri

GENELGE

(2014 / TMKTDGM-02 / YOL KENARI DENETİMİ)

Bilindiği üzere, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” Bakanlığımızca revize edilerek 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin İkinci Bölüm, Taşımacılık Faaliyetlerinde Genel Kurallar başlığı altındaki 5 inci maddenin birinci fıkrasında “Tehlikeli maddeler kamuya açık karayolunda, bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır” hükmü ile üçüncü fıkradaki “Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadırlar.” hükmü mevcuttur.

Bu bağlamda, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımasında; sertifikalı ambalajların (paketler) kullanılması; tehlikeli madde taşımacılığı konusunda eğitim almış sürücülerin kullandığı, ADR ve Yönetmelikte belirtilen işaret, etiket ve turuncu plakalar ile donatılmış “Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi”ne sahip taşıtlarla yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde denetimle görevli ve yetkili kılınan kurum ve kuruluşlara mensup personel tarafından, Bakanlığımızca bu hususta yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yol kenarı denetimlerinin EK’de yer alan kontrol listesine göre yapılması, tespit edilen ihlallerde gerekli idari para cezalarının uygulanmasına yönelik İdari Para Cezası Tutanaklarının düzenlenmesi hususunda gereğini rica ederim.

Binali YILDIRIM Bakan

EK: Kontrol Listesi ve İdari Para Cezaları (13 Sayfa)

EK

24 Ekim 2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yol kenarı denetimlerinde, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ile denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlara mensup personel tarafından yapılacak denetimlerde kullanılacakKontrol Listesi ile ihlallerde uygulanacak İdari Para Cezaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

EK

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

Yönetmelik: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Gönderen: Eşyayı taşımacıya teslim eden, alıcıyı belirleyen taşıma evrakında ismi bulunan gerçek veya tüzel kişi

Taşımacı:Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden birine sahip olan gerçek veya tüzel kişi

Sürücü: Tehlikeli madde yüklü aracı kullanan SRC 5 belgesine sahip şoför

(1)
Bir ambalajın işaretlenmesi ve etiketlenmesi


(2)
Tanker içinde sadece bir sınıf tehlikeli madde taşınıyorsa asgari aşağıda gösterildiği şekilde araca tehlike ikaz levhaları ve turuncu plakalar takılmalıdır.
- Tankerin önüne ve arkasına yazılı turuncu plakalar takılır.

- Her iki yanına ve arkasına ise taşıdığı tehlikeli maddenin sınıfını gösteren tehlike ikaz levhaları takılır.Tanker bölmelerinde birden fazla değişik cins veya sınıf tehlikeli madde taşınıyorsa asgari aşağıda gösterildiği şekilde araca tehlike ikaz levhası ve turuncu plakalar takılmalıdır.
- Tankerin önüne ve arkasına yazısız turuncu plakalar takılır.

- Her bir tankın yanlarına yazılı turuncu plakaları ile tehlike ikaz levhaları takılır.

- Tankerin arkasına tüm tehlike ikaz levhaları takılır.Tank konteyner içinde sadece bir sınıf tehlikeli madde taşınıyorsa asgari aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tehlike levhası ve turuncu plakalar takılmalıdır.
- Tank konteynerin dört tarafına taşıdığı tehlikeli maddenin sınıfını gösteren tehlikeli ikaz levhaları takılır.

- Araca takılacak turuncu levha konusunda iki şekilde hareket edilebilir. Aracın önüne ve arkasına yazılı turuncu plaka takılırsa tank konteynere takmaya gerek yoktur. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi tank konteynerin her iki yanına yazılı turuncu plaka takılırsa aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plaka takılır.Araç tehlikeli yük bulunan bir konteyneri taşıyorsa
- Konteynerin dört tarafına tehlike ikaz levhaları takılır.

- Araca ise yazısız turuncu plaka takılır.Açıklamalar:

Temizlenmemiş/gazdan arındırılmamış boş tankerler ve tank konteynerler tehlike ikaz etiketlerini ve turuncu plakalarını çıkartamazlar. Bu etiket ve işaretler ancak tank temizlendikten sonra çıkartılabilir.(3)
Paketli (Ambalaj) olarak tehlikeli madde taşınıyorsa
- Aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plakalar takılır.

- Araca tehlike ikaz levhası takılmaz.Sınıf 1 (Patlayıcı Maddeler) ve Sınıf 7 (Radyoaktif Maddeler) kapsamında paketli (ambalajlı) olarak tehlikeli madde taşınıyorsa
- Aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plakalar takılır.

- Aracın her iki yanına ve arkasına taşıdığı yükün tehlike ikaz levhası takılır.(4)
SRC-5 BELGESİ


(5)
TAŞIMA EVRAKINDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER
1. UN-Numarası

2. Maddenin veya nesnenin resmi adı/tanımlaması

3. Sınıflandırma Kodu (Örneğin 2,3,5.2,6.1, 9 vb. olabilir)

4. Paketleme grubu (varsa)

5. Tünel Kısıtlama Kodu

6. Ambalajların sayısı ve tarifi

7. Tehlikeli maddenin toplam miktarı

8. Gönderenin bilgileri

9. Alıcının bilgileri

10. İlave bilgiler/ İstisnalar/ Özel durum (varsa)Açıklama:

1. UN 1098 : UN-Numarası

2. ALİL ALKOL : Maddenin veya nesnenin resmi adı/tanımlaması

3. 6.1 : Sınıflandırma Kodu

4. I : Paketleme Grubu

5. (C/D) :Tünel Kısıtlama Kodu

(6)
YAZILI TALİMAT
Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket edeceğiyle ilgili hazırlanan yazılı talimat 3 bölümden oluşur ve asgari aşağıdaki bilgileri içerir.
Bölüm 1

Taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza veya tehlike anında araç ekibi, güvenli ve elverişli bir yerde aşağıdaki adımları izlemelidir:

- Fren sistemini devreye sokunuz, motoru durdurunuz ve mümkün ise şalteri kullanarak aküyü devre dışı bırakınız;

- Tutuşmaya sebep olabilecek kaynaklardan kaçınınız, özellikle sigara içmeyiniz ve herhangi bir elektrikli aygıt çalıştırmayınız;

- Olay, kaza veya taşınan madde ile ilgili mümkün olduğunca çok bilgi vermeye çalışarak uygun acil yardım hizmetlerini arayınız;

- Uyarı yeleği giyiniz ve uygun bir şekilde ikaz işaretlerini yerleştiriniz;

- Gelen yardım ekiplerine cevap vermek adına taşıma evraklarını hazırda bulundurunuz;

- Dökülen maddelerin üzerinde yürümeyiniz veya dokunmayınız. Üzerinize rüzgarla gelen havaya karışmış olabilecek gazı, dumanı, tozu, buharı solumaktan kaçınınız;

- Uygun ve güvenli olduğunda lastik, fren ve motor bölümlerindeki ufak ve başlangıç yangınlarını söndürmek için yangın söndürücü kullanınız.

- Araç personeli, yük bölümündeki yangınların üstesinden gelmeye çalışmamalıdır.

- İlgili durumlarda ve güvenliyse, kabindeki ekipmanlar kullanılarak taşınan tehlikeli maddenin su kaynaklarına, kanalizasyon sistemine sızıntısı önlenmelidir.

- Kazanın veya acil durumun gerçekleştiği ortamdan uzaklaşın; olay yerinde bulunan insanlara oradan uzaklaşmalarını tavsiye ediniz ve acil yardım ekibinin tavsiyelerini dinleyip, uygulayınız.

- Taşınan maddeye maruz kalan kıyafetlerinizi ve taşınan maddelere karşı kullandığınız koruyucu ekipmanları kaldırınız ve onları güvenli bir şekilde bertaraf ediniz.

NOT 1: Birden fazla risk teşkil eden tehlikeli maddeler ve karışık yüklenmiş maddeler için, ilgili her madde göz önünde bulundurulacaktır.

NOT 2: Yukarıda belirtilen ilave kılavuz ilkeler, taşınacak tehlikeli maddelerin sınıflarını ve taşınma yöntemlerini yansıtmak amacıyla uyarlanabilir.

Bölüm 3
(Taşınan tehlikeli maddeye göre farklılık arz eder)
Genel eylemler ile ADR başlık 8.1.5 uyarınca araçta taşınacak tehlikeye özgü acil durum eylemlerinin yürütülmesi için kişisel ve genel koruyucu teçhizatlar
Taşıma ünitesinde aşağıdaki teçhizatlar taşınacaktır:

- Her araç için, tekerleğin çapı ve taşıtın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz,

- İki adet kendi başına durabilen ikaz işareti,

- Göz durulama sıvısı. (a)

Her bir araç personeli için

- Bir uyarı yeleği (EN 471 standardında açıklandığı şekilde),

- Portatif aydınlatma gereçleri,

- Bir çift koruyucu eldiven,

- Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlükler).

Bazı sınıflar için gereken ilave koruyucu teçhizatlar:

- Araç personelinden her bir kişi için bir acil durum maskesi (b)tehlike etiketi numaraları 2.3 veya 6.1 için araçta taşınacaktır,

- Kürek ,(c)

- Kanalizasyon örtüsü,(c)

- Toplama kabı. (c)

AÇIKLAMA

(a) Tehlike etiketi numaraları 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.3 için gerekli değildir.

(b) Örneğin, kombine gaz/toz filtresine sahip, EN 141 standardında açıklanana benzer A1B1E1K1-P1 ya da A2B2E2K2-P2 tipi acil durum maskesi.

(c) Yalnızca tehlike etiketi numaraları 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9’a sahip katılar ve sıvılar için gereklidir.
(7)


(8)
İZİN ALINMASI ZORUNLU OLAN TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI
Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın