T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.07.01-319                                         27/03/2013

Konu: Yüklerin Doğru Adlarının Kullanılması

UYGULAMA TALİMATI

2013/06

Tehlikeli yüklerin deniz yoluyla taşınmasında uyulacak uluslararası kurallar; Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) ve Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL73/78) hükümleri ile düzenlenmiştir.

IMO, bu iki sözleşmede uygulama kolaylığı sağlamak amacıyla,

- IMDG Kod- Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu,

- IMSBC Kod- Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu,

- INF Kod- Radyoaktif Nükleer Yakıt, Yüksek Seviye Radyoaktif Atık ve Plütonyum’un Gemilerde Varillerle Güvenli Taşınmasına İlişkin Kod,

- IBC Kod- Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod ve

- IGC Kod- Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod’u

yayımlamıştır.

Tehlikeli yüklerin deniz yoluyla taşınması ve elleçlenmesiyle ilgili iş ve işlemlerde görev alanlar, yüklerin ilgili olduğu Kod hükümleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

IBC Kod kapsamına giren yüklerin taşınması sırasında meydana gelen kazalar incelendiğinde; kazaların büyük bölümünün taşınan yükün özellikleri hakkında eksik bilgi verilmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu durumun engellenmesi için IMO, BLG.1/Circ.17 sayılı sirkülerini yayımlamış olup, IBC Kod kapsamındaki yüklerin taşınmasında görev alan tüm paydaşlar, yükün IBC Kod Bölüm 17 ve 18 de belirtilen ürün adını ve özelliklerini kullanmalı ve yükle ilgili belirtilen tüm yükümlülüklere uymalıdır.

IBC Kod kapsamına giren ve Bölüm 17 ve 18 de adları verilen yükler, taşımacılıktaki gelişmelere paralel olarak MEPC.2/Circular serileri ile güncellenmektedir. Yük adları için, IBC Kod ve MEPC.2 sirküleri arasında farklılıklar bulunduğunda, yük ilgililerinin sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirebilmeleri açısından IMO, BLG.1/Circ.25 sayılı sirkülerini yayımlamıştır. Yük listelerinde farklı verilen yüklerin adlandırılmasında, IBC Kod ve MEPC.2 sirkülerinden hangisinde en detaylı adlandırma yapılmış ise o kullanılmalıdır.

IBC Kod Kural 16.2’de, gemi ilgililerinin doğru ve anlaşılır şekilde bilgi sahibi olmalarının sağlanması amacıyla, her bir yük için gemilere verilecek temel sağlık ve emniyet bilgilerinin neleri içereceği belirlenmiştir. IBC Kod Kural 16.2 hükümlerine ek olarak, aynı Kod’un 17. ve 18. Bölümleri kapsamına giren dökme kimyasal yükler için yükleyiciler tarafından gemiye verilecek yük bilgilerine, bu amaçla Birleşmiş Milletler Kimyasalların Etiketlenmesi ve Sınıflandırmasının Küresel Uyumlaştırma Sistemi Alt Komitesince geliştirilen Tehlike Sınıflandırması ve Haberleşme için Küresel Uyumlaştırma Sistemi Kural 1.5’de bulunan standart formattaki bilgilerin de eklenmesi hususu IMO tarafından MSC/Circ.1100- MEPC/Circ.407 sayılı sirküler ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda Güvenlik Bilgi Formu’nu hazırlayanlar bu sirkülerdeki gereklilikleri yerine getirmek zorundadırlar.

Katı halde taşınan dökme yüklerle ilgili zorunlu kuralar IMSBC Kod’da düzenlenmiş olup, Kod kapsamında taşınan yükleri tanımlamak için Kod’un Ek-1 inde verilen “Dökme Yük Sevkiyat Adı (Bulk Cargo Shipping Name-BCSN) kullanılmalıdır.

Paketli halde taşınan tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu kurallar IMDG Kod’da düzenlenmiştir. Bu Kod kapsamına giren yüklerin taşınmasında ve elleçlenmesinde görev alanlar, ilgili diğer kurum/kuruluşlarla yapılacak yazışmalarda ve yük dokümanlarında, anılan yükleri tanımlamak için IMDG Kod Bölüm 3’de bulunan “Dangerous Goods List”de geçen Uygun Sevkiyat Adı’nı ve Birleşmiş Milletler Numarasını (UN Number) kullanmak zorundadırlar.

Tehlikeli yüklerin adlarının anılan kodlarda belirtildiği şekilde kullanılmaması karışıklıklara ve emniyet zafiyetine neden olmaktadır. Bu durumu engellemek amacıyla, tehlikeli yük taşınmasında ve elleçlenmesinde görev alan, öncelikle taşıma dokümanlarını hazırlayanlar olmak üzere tüm ilgililerin, yukarıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tehlikeli yük kodları kapsamındaki yükleri tanımlamak için yine bu kodlarda geçen doğru adlarını kullanmaları ve iş ve işlemlerin yukarıda bahsi geçen IMO sirkülerlerine uygun yapmaları hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın